Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Fondy a nadace

Fondy a nadace

Fond regenerace památek

V rámci své působnosti stanovené příslušnými právními předpisy považuje město Svitavy poskytování finanční podpory ze svého rozpočtu na obnovu kulturních památek nacházejících se na území města Svitavy, poskytování finanční podpory na obnovu nemovitostí určujících charakter městské památkové zóny Svitavy a poskytování finanční podpory na náklady spojené se záchrannými archeologickými výzkumy za důležité nástroje péče o kulturní dědictví města na pomezí Čech a Moravy. Poskytování finanční podpory je naplněním jedné z povinností, které městu ukládají příslušné právní předpisy. V rámci samostatné působnosti tak může město Svitavy v souladu s citovanými právními předpisy pečovat o kulturní hodnoty města i formou přímé finanční pomoci, a to jak samostatně, tak v rámci Programu regenerace městské památkové zóny Svitavy v souladu s usnesením vlády ČR číslo 209/1992.

Systém poskytování finanční podpory podle těchto Zásad pro poskytování finanční podpory z Fondu regenerace památek města Svitavy (dále jen „Zásady“) je postavený na principu vícezdrojového financování obnovy kulturních památek a nemovitostí určujících charakter městské památkové zóny jako prorůstového stimulu rozvoje města. Finanční podpora do 100 % výše nákladů může být přiznána zcela výjimečně a pouze v případě restaurování kulturní památky nebo její části podle zvláštního předpisu. Cílem je pomoc vlastníkům zachovat stavebně historické a uměleckořemeslné hodnoty města včetně hodnot archeologických, které jsou dílem našich předků, a zatraktivnit tím území města Svitavy jako místa pro hodnotný život jeho obyvatel a současně jako turistické destinace.

 

Dokumenty:

Zásady pro poskytování finanční podpory z Fondu regenerace památek města Svitavy

Žádost o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace památek města Svitavy

Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky

Žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky

Žádost o vydání závazného stanoviska v památkové zóně

Vyúčtování dotace z Fondu regenerace města Svitavy

Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Svitavy

https://www.policka.org/mesto-a-urad/formulare/OUPRaZP

 

Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera

Číslo účtu: 3951098369/0800

Město Svitavy založilo Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera, jehož posláním je shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro zajištění rozvoje a kvality zdravotní péče, rozvoje města, podpory subjektů působících na území města v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací. V neposlední řadě také pro individuální přímou podporu zdravotně postižených občanů nebo nadaných žáků. Nadační fond se sídlem na MěÚ Svitavy (T. G. Masaryka 5/35) vznikl zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. Má svoji správní  i dozorčí radu, výkon funkce členů správní i dozorčí rady je bezplatný. Správní rada je statutárním orgánem, má pět členů a jejím předsedou byl MUDr. Pavel Kunčák. Rozhoduje o přijetí nadačních darů a o poskytování nadačních příspěvků v souladu s účelem Nadačního fondu. Dozorčí rada má tři členy. Majetek Nadačního fondu je tvořen z vkladu zakladatele a darů. Město Svitavy, jako zakladatel, vložilo do fondu 10 tis. Kč a prvním dárcem finančního příspěvku se stal provozovatel restaurace Coolna ve Svitavách Martin Šplíchal.

Zaujala vás činnost fondu? Chcete i vy přispět na dobrou věc?

Pokud se rozhodnete jej podpořit darem, či menší částkou, můžete peníze vložit na účet. Je také možné zadat trvalý příkaz k úhradě a přispívat pravidelně menšími částkami. V každém případě však prosím kontaktujte vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy Šárku Řehořovou, se kterou vyřídíte všechny potřebné náležitosti (tel.: 724 325 322, e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz ).

 

Dokumenty:

Zakládací listina nadačního fondu

Výpis z nadačního rejstříku