Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Grantový program

Grantový program

Město Svitavy vyhlašuje grantový program pro rok 2022, jehož smyslem a úkolem je finanční podpora nestátních neziskových organizací, právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob, které provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města Svitavy v určených oblastech. 

Součástí grantového programu jsou pravidla stanovující postup a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města (dále jen „dotace“). Grantový program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a dále zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.