Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Grantový program

Grantový program

Město Svitavy vyhlašuje grantový program pro rok 2024, jehož smyslem a cílem je finančně podpořit nestátní neziskové organizace, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociální, v oblasti kultury, životního prostředí, sportu, turistiky a volnočasových aktivit na území města Svitavy. 

Součástí grantového programu jsou pravidla stanovující postup a podmínky pro poskytování neinvestičních programových dotací z rozpočtu města (dále jen „dotace“). Grantový program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dále zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Grantový program se nevztahuje na organizace zřízené a založené městem Svitavy a organizace, které žádají na tímto grantovým programem vymezenou činnost o poskytnutí individuální dotace přímo z rozpočtu města Svitavy.