Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Grantový program

Grantový program

Město Svitavy vyhlašuje grantový program pro rok 2023, jehož smyslem a úkolem je finančně podpořit nestátní neziskové organizace, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města Svitavy v určených oblastech. 

Součástí grantového programu jsou pravidla stanovující postup a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města (dále jen „dotace“). Grantový program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dále zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Tento grantový program se nevztahuje na organizace zřízené a založené městem Svitavy a organizace, které žádají na tímto grantovým programem vymezenou činnost o poskytnutí individuální dotace přímo z rozpočtu města Svitavy.