Úvod » Občan a úřad » Činnost úřadu » Grantový program

Grantový program

Účelem tohoto programu je finančně podpořit nestátní neziskové organizace, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež na území města Svitavy v určených oblastech. Tato pravidla stanovují postup a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města (dále jen „dotace“). Vychází ze zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SVITAVY PRO ROK 2021

A. ČÁST OBECNÁ

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Svitavy

Formulář žádosti o poskytnutí dotace

 

B. ČÁST SPECIFICKÁ

Specifikace postupu a podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku v oblasti:

sociální služby a humanitární pomoc

kultura

sport a turistika

životní prostředí

 

Seznam schválených projektů v roce 2020: