Úvod » WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

Oznámení lze podat: 

  1. ústně u pověřenkyně pro ochranu osobních údajů, v době její nepřítomnosti u interní auditorky. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele  pořízen zvukový záznam oznámení. 
  2. písemně na adresu Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do uzamykatelné schránky s označením „Whistleblowing“ v zádveří budovy „A“  Městského úřadu Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy. 
  3. telefonicky na telefonním čísle 461 550 307. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván. 
  4. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@svitavy.cz