Úvod » Občan a úřad » Služby úřadu » Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: posta@svitavy.cz

Povolené formáty datových zpráv a příloh:

*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.rtf, *.txt, *.odt, *.png, *.tif, *.tiff, *.jpeg, *.jpg, *.jfif, *.mpeg, *.gif, *.mp2, *.mp3, *.wav, *.xml, *.htm, *.html

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá podání přijmout.

 

Příjem a zpracování elektronických podání:

Po doručení podání odešle automat elektronické podatelny na adresu odesílatele potvrzení o doručení podání.

Vyrozumění odesílatele není potvrzením o řádnosti doručení podání např. pro účely správního řízení, odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání podle jiného právního předpisu.

Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy, kontrolu na přítomnost uznávaného elektronického podpisu, kontrolu velikosti souboru (do 10 MB), kontrolu přítomnosti škodlivých kódů atd. Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není dále zpracována. Pokud lze z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru. Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com, apod.) nebudou elektronickou podatelnou přijaty, při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Elektronické podání do elektronické podatelny lze podle druhu podání učinit buď jako podání s uznávaným elektronickým podpisem, nebo jako podání bez uznávaného elektronického podpisu následovně:

  • V případě podání podle správního řádu musí být k dokumentu připojen uznávaný elektronický podpis.
  • V případě podání podle daňového řádu musí být k dokumentu připojen uznávaný elektronický podpis.
  • V případě žádosti o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím nemusí být uznávaný elektronický podpisu k dokumentu připojen.
  • Ostatní elektronická podání, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Jedná se např. o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Další možnosti elektronické komunikace: radnice@svitavy.cz

Na tuto e-mailovou adresu je vhodné, s ohledem na možnost rychlejšího zpracování podání, zasílat obecné dotazy, návrhy nebo připomínky.