Úvod » Občan a úřad » Informace » Povinné informace

Povinné informace

1. Název

Město Svitavy je územně samosprávným celkem založeným na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Město je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

2. Důvod a způsob založení

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem při postupech  podle správního  řádu  a daňového řádu je krajský úřad.
Dozorovým a kontrolním orgánem ve vztahu k samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.
Přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad nebo auditor.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Svitavy
T. G. Masaryka 5/35
Svitavy 568 02

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
T. G. Masaryka 40/25, 568 02 Svitavy
Dvořákova 2176/3, 568 02 Svitavy

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

461 532 141

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

datová schránka: 6jrbphg

5. Případné platby lze poukázat

9005-520591/0100, platby v hotovosti lze hradit 
na pokladně městského úřadu v úředních  
hodinách

6. IČ

00277444

7. DIČ

CZ00277444

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu (bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu města (bod 4.7), nebo do datové schránky města (bod 4.8)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadu v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu (bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města (bod 4.7), nebo do datové schránky města (bod 4.8). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.