Úvod » O městě » Organizace a instituce » Bezpečnost » Prevence kriminality

Prevence kriminality

Působení města Svitavy v prevenci kriminality vyplývá z aktivní činnosti v oblasti bezpečnosti iniciované politickou reprezentací od roku 1992. Na řešení některých polistopadových bezpečnostních problémů město reagovalo cílenou preventivní činností. Pro tuto oblast byla klíčová zejména rozhodnutí městských zastupitelstev v jednotlivých volebních obdobích, spolupráce neziskových organizací, subjektů státní správy, činnost MP Svitavy, Policie ČR a dalších institucí.

V roce 1998 byla ve městě zřízena komise pro prevenci kriminality a pozice koordinátora prevence kriminality. Od tohoto období jsou Svitavy aktivně zapojeny do tzv. Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni, který vznikl při Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Zásadní vstup do filosofie a počátečních koncepcí preventivního působení v ČR i ve Svitavách měla činnost výzkumníků z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ČR. Od roku 2014 na práci KPPK navazuje činnost Platformy pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci kriminality.
 

Prevence kriminality

Autor: prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.
 

Preventivní působení, které svým pojetím spadá především do oblasti sociologie, kriminologie, pedagogiky, sociální pedagogiky, sociální práce a psychologie se na webových stránkách pokusíme přiblížit občanům i odborné veřejnosti a poskytnout všem maximum informací z preventivní činnosti uskutečňované pomocí programů, projektů, aktivit nebo jednorázových opatření. Společně s odborníky hledáme další cesty k účinné a efektivní pomoci pro místní komunitu.

Téma preventivní práce není jednoduchou záležitostí svojí šíří i hloubkou a vyžaduje řadu informací, jež mohou návštěvníkům webu pomoci k vhledu do jednotlivých oblastí prevence a pomáhání. Z těchto důvodů využíváme možnosti směřovat Vás na podrobný web prevence města Svitavy a věříme, že zde naleznete všechny potřebné informace z minulosti, současnosti i budoucnosti prevence ve Svitavách.

 

VSTUP NA WEB PREVENCE