Úvod » Odbor » Odbor životního prostředí » Rejstřík honebních společenstev

Rejstřík honebních společenstev

Rejstřík honebních společenstev vedený Městským úřadem Svitavy podle ustanovení § 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, který je veřejným seznamem, do kterého se zapisují nebo vyznačují jmenovaným zákonem stanovené údaje týkající se honebních společenstev v působnosti obce s rozšířenou působností Svitavy.

Tento rejstřík vede Městský úřad Svitavy jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle § 57 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o myslivosti"). Součástí každé položky tohoto rejstříku jsou údaje stanovené ustanovením § 28 odst. 1 a 3 zákona o myslivosti.

K návrhu na zápis či změnu zápisu v Rejstříku honebních společenstev navrhovatel přikládá listiny o skutečnosti, které mají být do Rejstříku honebních společenstev zapsány, a listiny, které se zakládají do sbírky listin, v souvislosti se zákonem o myslivosti.

Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev je podle položky 13 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poplatcích“), zpoplatněn, a to ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev je podle položky 13 písm. d) zákona o poplatcích zpoplatněn, a to ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých).

Podle položky 13 zákona o poplatcích je od poplatku zproštěna změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev v případě, že jde o zrušení zápisu.

Poplatek uhradí navrhovatel, který podal návrh k provedení úkonu (zápis honebního společenstva nebo změnu zápisu do Rejstříku honebního společenstva) orgánu státní správy myslivosti.

Poplatek za provedení úkonu je splatný buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu v Rejstříku honebních společenstev. Nezaplatí-li navrhovatel v této době poplatek, vyzve ho orgán státní správy myslivosti, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku. Nezaplatí-li navrhovatel poplatek ani po výzvě, orgán státní správy myslivosti zastaví zahájené řízení a úkon neprovede. 

Honební společenstvo:

Banín-Lavičné
Bělá nad Svitavou
Bělá nad Svitavou-Brněnec 
Březová nad Svitavou
Dětřichov
Horní Hynčina
Hradec nad Svitavou
Chrastavec
Karle
Koclířov Obora
Koclířov-Horka
Opatov
Opatovec
Pohledy-Hynčina 
Radiměř
Rohozná
Rudná
Sklené
Svitavy
Vendolí
Vítějeves-Bohuňov
Vodárny
Vysoké Pole
Želivsko, Březinka

 

Honební společenstvo Banín-Lavičné

Honební společenstvo Bělá nad Svitavou

Honební společenstvo Bělá nad Svitavou-Brněnec

Honební společenstvo Březová nad Svitavou

Honební společenstvo Dětřichov

Honební společenstvo Horní Hynčina

Honební společenstvo Hradec nad Svitavou

Honební společenstvo Chrastavec

Honební společenstvo Karle

Honební společenstvo Koclířov Obora

Honební společenstvo Koclířov-Horka

Honební společenstvo Opatov

Honební společenstvo Opatovec

Honební společenstvo Pohledy-Hynčina

Honební společenstvo Radiměř

Honební společenstvo Rohozná

Honební společenstvo Rudná

Honební společenstvo Sklené

Honební společenstvo Svitavy

Honební společenstvo Vendolí

Honební společenstvo Vítějeves-Bohuňov

Honební společenstvo Vodárny

Honební společenstvo Vysoké Pole

Honební společenstvo Želivsko, Březinka