Úvod » Občan a úřad » Informace » Výroční zprávy » Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) za období 1. 1. – 31. 12. 2020 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem Svitavy (dále „MěÚ“) a Městskou policií Svitavy (dále „MPS“). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 25. 1. 2021.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 25 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

S městem nebyl v roce 2020 veden žádný soudní spor ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výčet poskytnutých výhradních licencí (§ 14a zákona):

V roce 2020 nebyla městem Svitavy poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a zákona:

V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.

Zpracoval:

Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy

 

Mgr. Bc. David Šimek, MBA v.r. Pavel Čížek v.r.
starosta města Svitavy místostarosta města Svitavy

 

Zveřejněno: 26. 1. 2021

Poskytnuté informace za rok 2020

 

odpověď na žádost ze dne 21. 12. 2020, týkající se smluv uzavřených mezi městem Svitavy a společností Agentura D-PRODUCTION, s.r.o.

odpověď na žádost ze dne 7. 12. 2020, týkající se personálních záležitostí, hospodaření města a zdravotní a sociální péče 

odpověď na žádost ze dne 24. 11. 2020, týkající se provozování zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel 

odpověď na žádost ze dne 15. 10. 2020, týkající se přeložky vysokého napětí v obci Kukle

odpověď na žádost ze dne 14. 10. 2020, týkající se rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení 

odpověď na žádost ze dne 12. 10. 2020, týkající poskytnutí kopie části spisu vedeného odborem dopravy MěÚ

odpověď na žádost ze dne 22. 9. 2020, týkající se opravy vysokého napětí (VN) 2233 na trase Svitavy - Mikuleč

odpověď na žádost ze dne 7. 8. 2020, týkající se odpadového hospodářství města Svitavy 

odpověď na žádost ze dne 3. 8. 2020, týkají se podnětů podaných prostřednictvím internetového fóra 

odpověď na žádost ze dne 20. 7. 2020, týkajcí se řízení vedených odborem výstavby MěÚ v období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 

odpověď na žádost ze dne 19. 6. 2020, týkající se povolení stavby logistického areálu společnosti SchumiTransport s.r.o. 

odpověď na žádost ze dne 8. 6. 2020, týkající se vzniku újmy na zdraví a majetku třetích osob v důsledku činnosti obce v souvislosti s vlastnictvím obecního majetku 

odpověď na žádost ze dne 13. 5. 2020, týkající se problematiky autoškol v působnosti Městského úřadu Svitavy 

odpověď na žádost ze dne 23. 4. 2020, týkající se způsobu řešení průtahů ve správním řízení

odpověď na žádost ze dne 2. 4. 2020, týkající se zaměstnanců města Svitavy a členů zastupitelstva města

odpověď na žádost ze dne 3. 3. 2020, týkající se rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona za období od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020

odpověď na žádost ze dne 21. 2. 2020, týkající se využívání mediace v praxi OSPOD

odpověď na žádost ze dne 20. 1. 2020, týkající se poskytnutí kontaktů na myslivecká sdružení v působnosti obce s rozšířenou působností 

odpověď na žádost ze dne 15. 1. 2020, týkající se umístění radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích

odpověď na žádost ze dne 14. 1. 2020, týkající se finančních investic města Svitavy