Úvod » O městě » Významné projekty » Významné programy a projekty v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací

Významné programy a projekty v oblasti prevence kriminality a sociálních deviací

Cíle souboru programů a projektů:

Od roku 1998 do současnosti pracuje ve Svitavách podle metodiky OPK MV ČR pod názvem Komise pro prevenci kriminality při MěÚ Svitavy odborná komise složená ze zástupců města, orgánů Policie ČR, okresního soudu nebo státního zastupitelství, zástupců neziskových organizací nebo zástupců z řad odborníků zaměřených na oblast sociálních deviací, výchovy, vzdělávání, sociální péče, problematiku rodiny, volného času apod. Na regionální úrovni město iniciovalo vznik tzv. Týmu pro mládež, jehož součástí jsou zástupci všech obcí okresu Svitavy.

V průběhu let 1998 – 2013 realizovalo město Svitavy více než 145 projektů v oblasti prevence sociálních deviací včetně prevence kriminality a prevence závislostí. Finanční náklady vynaložené na preventivní působení přesáhly v tomto období 33 mil. Kč. Z celostátního výzkumu s názvem Systém včasné intervence a metody sociálně výchovného působení, uskutečněného v roce 2009 mezi všemi orgány sociálné právní ochrany dětí v ČR, mimo jiné vyplynulo, že město Svitavy vynakládá v přepočtu na 10 tis. obyvatel do preventivního působení jednu z nejvyšších finančních částek v ČR.

Stěžejní součástí preventivního působení města je oblast tzv. sociální prevence v nejširším smyslu. Její součástí je v současnosti řada státních i neziskových organizací. Jejich programy nebo projekty město finančně podporuje a prostřednictvím svých odborníků se podílí na jejich plánování, realizaci, vyhodnocování a následné profilaci na další období. Základním principem preventivního působení je princip pomoci ke svépomoci. V praxi to znamená využívání především takových metod práce, jež umožní jednotlivcům, skupinám nebo komunitám maximálně využít svého osobnostního potenciálu. Podrobnosti k realizaci komplexních programů realizovaných v jednotlivých letech jsou uvedeny na webových stránkách prevence města Svitavy, kde jsou kromě projektů města Svitavy uveřejňovány i významné projekty našich partnerů.

Přehled aktivit :
Níže uvedený seznam programů a projektů obsahuje pouze nejvýznamnější programy a projekty, jež v průběhu let 1998 – 2013 tvořily stěžejní část komplexního programu prevence sociálních deviací na místní úrovni.

Dlouhodobé programy nejen prevence sociálních deviací:

 • Program „Právo na každý den“ (11. ročníků v letech 2001 – 2012).
 • Program podpory projektů školských zařízení v oblasti prevence kriminality – grantový program (realizováno od roku 2002, dosud).
 • Program podpory projektů občanských sdružení v oblasti prevence kriminality – grantový program (realizováno od roku 2005).
 • Dny spolupráce IZS (8. ročníků v letech 2002 – 2012).
 • Podpora projektů v oblasti národnostních menšin a etnických skupin – grantový program (realizováno v letech 2001 – 2005).
 • Podpora projektů v protidrogové oblasti  - grantový program (realizováno od roku 2003, dosud).
 • Protidrogové testy pro rodiče (od roku 2004, dosud).
 • Program přípravy projektů škol a školských zařízení ve Svitavách v rámci dotačních programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ - dotováno z regionálního operačního programu (od roku 2008, dosud), podíl na přípravě celkem 12 projektů.

Projekty situační prevence
Situační prevence vychází ze skutečnosti, že určité druhy kriminality se objevují v určitém čase, na určitých místech, za určitých okolností. Dopouštějí se jí určité druhy pachatelů. Situační prevence je orientovaná na ochranu veřejného pořádku, bezpečnosti, zdraví, života a majetku občanů. Situační prevence využívá následující formy ochrany. Zejména se jedná o klasickou ochranuke které patří mechanické zábranné prostředky, bezpečností uzamykatelné systémy, bezpečnostní systémy dveří, mříže, bezpečnostní fólie, trezory, bezpečnostní schránky apod. Technickou ochranu představují zejména elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), elektrická požární signalizace (EPS), kamerové monitorovací systémy a uzavřené televizní okruhy (CCTV), systémy detekce vstupu a přístupové systémy, ochrana dat, prostředky osobní ochrany a pulty centralizované ochrany (PCO). Do oblasti situační prevence patří také fyzická ochrana, kterou zajišťuje policie, armáda nebo zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb, a také tzv. režimová ochranakterou tvoří například přístupy nebo vjezdy do jednotlivých objektů nebo systémy tzv. generálních klíčů apod. Situační prevence je velmi efektivní zejména v oblasti majetkové trestné činnosti, ale také v oblasti ochrany života a zdraví osob.
Součástí situační prevence byly mimo jiné tyto projekty:

 • Vybavení analytického pracoviště Policie ČR výpočetní technikou.
 • Městský kamerový monitorovací systém – I. Etapa.
 • Připojení PČR OŘ a OOP Svitavy na optickou páteřní síť města.
 • Městský kamerový monitorovací systém – II. Etapa.
 • Profesionální komunikace, součást prevence kriminality – ReDat.
 • „STOP 24“.
 • „Auto není trezor“.
 • Zálohovací zařízení pro monitorovací kamerový systém.
 • Mobilní kamerový monitorovací systém ve Svitavách.
 • Posílení technického propojení PČR do metropolitní sítě města a instalace
 • webových kamer.
 • Monitorovací pracoviště MKS na OOP ČR Svitavy.
 • Zařízení na měření rychlosti vozidel ve Svitavách.
 • Webkamera na Gymnáziu Svitavy.
 • Pult centralizované ochrany na MP Svitavy.
 • Monitorovací kamerový systém v multifunkčním vzdělávacím, komunitním a kulturním centru Fabrika.
 • Kamerový systém na nádraží ČD ve Svitavách .

Oblast sociální prevence
Sociální prevence je všeobecnou prevencí všech sociálně-patologických jevů. Přední kriminologové uvádí, že její podstatou je vytváření příznivých společenských podmínek v ekonomické, sociální, kulturní, výchovně vzdělávací a v oblasti zaměstnanosti, podmínek pro využití volného času, růst životní úrovně, duchovní rozvoj, humanizaci a zkvalitňování způsobu života společnosti jako celku, sociálních skupin, jakož i pro socializaci a sociální integraci každého jednotlivce. Znamená změnu nepříznivých společenských, ekonomických, kulturních a dalších podmínek prostředí, které se stávají kriminogenními faktory. V souvislosti se sociální prevencí jde tedy o to, aby se člověk nestal pachatelem trestného činu, anebo aby v páchání trestné činnosti nepokračoval.
Součástí sociální prevence byly mimo jiné tyto projekty:

 • Středisko volného času mládeže na ZŠ Felberova.
 • Skatepark - I. etapa (včetně vybavení skateparků v Moravské Třebové, Vysokém Mýtě a Znojmě).
 • Azylový dům – noclehárna pro bezdomovce.
 • Víceúčelové hřiště Svitavy – Lačnov.
 • Sociální byty – Lačnov 81.
 • Středisko volného času mládeže 2000.
 • Azylový dům pro matky s dětmi, středisko humanitární péče ve Svitavách.
 • Sportovní plácky – rozmístění streetbalových košů ve vybraných lokalitách ve Svitavách.
 • Přípravný ročník pro předškolní děti ve Svitavách.
 • Centrum pro romské děti a mládež při Speciální škole ve Svitavách.
 • Rozšíření skateparku – II. Etapa.
 • Systém včasné intervence Svitavy.
 • Program prevence a resocializace mladistvých pachatelů trestné činnosti v regionu Svitavska.
 • Rozvoj projektu – Systém včasné intervence.
 • Efektivní metody práce s predelikventy.
 • Nízkoprahový klub „Díra“.
 • Krůček přes bariéry.
 • Mentorská asistence.
 • Krok za krokem přes bariéry.
 • Partnerství bez předsudků.
 • Sociální prevence jako součást SVI ve Svitavách.
 • Svitavy – asistent prevence kriminality – 2013.
 • Svitavy – sociální prevence jako součást SVI ve Svitavách.

Projekty viktimní prevence
Viktimní prevence (pochází z latinského slova victima – oběť) sleduje cíl, jak se nestat obětí trestného činu. Podle předních kriminologů by měla zahrnovat přípravu lidí na osvojení si takových opatření, které mohou snižovat riziko ohrožení kriminalitou. Jde nejen o opatření, které patří například do situační prevence, ale o vlastní, bezpečnostní chování včetně přiměřeného reagování v situaci ohrožení kriminalitou, která se může týkat i jiných osob. Kriminologové uvádí, že viktimogenním faktorem se může stát také některá sociální charakteristika člověka. Jako příklady uvádí určité funkce ve veřejném životě, příslušnost k určité sociální skupině (národu, rase), věkové skupině (děti, mládež, senioři) nebo při výkonu rizikových povolání (pokladník, poštovní doručovatel, policista apod.).
Součástí tzv. prevence viktimnosti byly mimo jiné tyto projekty:

 • Sociologická studie na vnímání pocitu bezpečí a bezpečnosti.
 • „Výstava „Cesta ke svobodě“.
 • Výtvarná soutěž zaměřená na problematiku návykových látek.
 • „MOBIDIK 2000“.
 • Street law – „Právo na každý den“ – proškolení lektorů .
 • „Dny s policií“.
 • „Drogy – co bychom o nich měli vědět“ I.
 • Prevence kriminality (vzdělávací program OPK MV ČR).
 • Prevence kriminality a média (vzdělávací program OPK MV ČR).
 • „Drogy – co bychom o nich měli vědět“ II.
 • „Kurzy sebeobrany“.
 • „Romové mezi námi“ I.
 • Seminář pro pedagogické pracovníky – „Právo pro každého“.
 • „Drogy – co bychom o nich měli vědět“ III.
 • „Romové mezi námi“ II.
 • Semináře pro pedagogické pracovníky – „Šikana na školách a násilí mezi mládeží“.
 • Poznejte svého policistu.
 • Senioři, potencionální oběti trestné činnosti.
 • Občané Svitav v měnící se společnosti – komparativní sociologická studie na vnímání pocitu bezpečí a bezpečnosti ve Svitavách.

Definice zdrojů (včetně DPH) :
Souhrn celkových nákladů  33 milionů korun, z nichž cca 70 % financováno z různých národních dotačních programů a 30 % z rozpočtu města Svitavy.

Doba realizace :  1998 - 2013

Vedoucí projektů :  PhDr. Erich Stündl
Dotační management :   PhDr. Erich Stündl

Dotační program: