Úvod » O městě » Významné projekty » Regenerace panelového sídliště Svitavy Lány

Regenerace panelového sídliště Svitavy Lány

Cíle projektu:

Postupná regenerace a revitalizace sídliště Svitavy – Lány mající za cíl „zlidštění a zkulturnění“ tohoto hustě zabydleného prostoru z hlediska urbanistiky, dopravy, odpočinkových ploch a životního prostředí. Součástí regenerace je i průběžné snižování energetické náročnosti panelových domů včetně základní školy, zateplováním jejich obvodových zdí i střešních ploch, výměnou oken a barevným odlišením původní šedi.

Popis projektu:

Regenerace vychází z podrobné projektové studie zpracované v roce 2001, konzultované s odborníky, místními společenskými organizacemi a občany. Postupná revitalizace území je rozložena do prozatím šesti etap, z nichž čtyři jsou již realizovány a následující dvě jsou v rozpočtové a projektové přípravě.

Etapa I – realizovaná v roce 2002 byla zaměřena převážně na dobudování a rekonstrukci parkovacích stání, jako nejtíživějšího problému obyvatel sídliště a doplnění veřejného osvětlení.

Etapa II – pokračující v roce 2004 se zaměřila především na úpravy povrchů komunikací s bezpečnostními omezujícími prvky a vytýčení nových ploch pro veřejnou zeleň.

Etapa III – z roku 2006 pokračovala především rozšiřováním parkovacích stání, úpravou vnitrobloků, výstavbou odpočinkových ploch, dětských hřišť a centralizací ukládání odpadů.

Etapa IV – v letech 2007 a 2008 řešila výstavbu nových a rekonstrukci stávajících chodníků a dosadbu veřejné zeleně.

Etapa V – připravovaná pro rok 2013 počítá s rekonstrukcí slepé komunikace na konci ulice Felberova, jejím rozšířením, doplněním o chodníky, 36 nových parkovacích stání a zeleň.

Etapa VI – je ve fázi zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sportovního areálu základní školy, modernizaci víceúčelového dětského hřiště pro veřejnost, prodloužení parku jižním směrem s novými komunikacemi, odpočinkovými a cvičebními místy pro seniory a významnou výsadbou zeleně. Termín této etapy velmi závisí na dostupných finančních zdrojích.

Definice zdrojů (včetně DPH):

Celkové náklady všech šesti etap dosahují výše 65 milionů korun, z nichž již hotová část stála 37 milionů korun. Dokončené etapy byly z 60% dotačně podpořeny z národních fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR určených na regeneraci panelových sídlišť.

Doba realizace: 2002 - 2015

Vedoucí projektu: Pavel Čížek                            Dotační management: Ing. Jiří Škrabal

Dotační program: