Úvod » O městě » Významné projekty » Česko-polská cesta spolupráce

Česko-polská cesta spolupráce

Registrační číslo projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002569

Partneři projektu: 
Hlavní partner – Město Svitavy, partner projektu – Gmina Strzelin
  

Termín realizace:
01/2021 – 12/2021

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity v historickém jádru ve městě Svitavy. Tento projekt se stal dílčím krokem k naplnění vize města ve vybudování prostoru pro poznávání společné historie ve frekventované části města.
Projektové aktivity přispěly k hlubšímu poznání historie a krajiny regionu, k upevnění navázané spolupráce, k seznámení s polskou kulturou a celkově rozšířil obzory účastníků i návštěvníků obou partnerských měst.

Popis projektu:
Klíčovou aktivitou česko-polského projektu bylo vytvoření historické brány společného historického dědictví našeho příhraničního prostoru - „Porta historica“. 
Historická brána, symbolizovaná podchodem, jako jedním ze vstupních bodů do historického jádra města, evokuje prostor tzv. sdílených dějin střední Evropy. V podchodu jsou namalovány cesty (časové linky s mezními daty), které doplňuje třicet desek s historickými výjevy.
V červnu 2021 se uskutečnil výtvarný workshop, který probíhal za účasti polských studentů, kteří interpretovali různé momenty Svitav – pověsti, historické budovy, příroda apod. Vytvořená díla jsou vystavena ve vybraných prostorách obou měst – Svitavy a Strzelin. 
K projektu jsou vydány propagační materiály – leták, skládačka, omalovánky pro děti a TV spot.
Projekt realizuje město Svitavy ve spolupráci s Městským muzeum a galerií ve Svitavách a Městským informačním centrem ve Svitavách.

Garant:
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Výše dotace z EU:
85 % způsobilých výdajů

Předpokládané celkové náklady na projekt:
17 706,00 EUR

Pozn.:
Dotace bude uvolněna až po dokončení projektu na základě Žádosti o proplacení výdajů projektu a po prokázání skutečné výše uznatelných výdajů.

Realizační tým:
Mgr. Blanka Čuhelová, Mgr. Veronika Košťálová, Mgr. Petr Šmerda, Mgr. Bc. David Šimek, MBA

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Propagační materiál: 
Leták
Skládačka 
Omalovánky pro děti 
TV Spot

Odkazy na články: 
https://www.svitavy.cz/o-meste/aktualne/novinky/slavnostni-odhaleni-podchodu-u-alberta 

Naše město: https://www.svitavy.cz/o-meste/aktualne/zpravodaj-nase-mesto 
červen, červenec-srpen, říjen

Fotogalerie:
Autoři: Libor Dynka, Veronika Košťálová, Leona Sehnalová