Úvod » O městě » Významné projekty » Atraktivní pohraničí

Atraktivní pohraničí

Registrační číslo projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002488

Partneři projektu: 
Hlavní partner – Gmina Strzelin, partner projektu – Město Svitavy

Termín realizace:
02/2021 – 08/2021

Cíle projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje území na Mariánském vrchu zvýšit turistickou a přírodní atraktivitu části Městského parku ve Strzelinu. Aktivity prováděné v rámci projektu přispějí k hlubšímu porozumění historii a krajině regionu, umožní českým turistům navštívit nejstarší park ve Strzelinu, od kterého je nepřímo odvozen název města.

Popis projektu:
Projekt spočívá v rozvoji oblasti Mariánského vrchu kolem kamenného památníku, který je spjat s mnoha legendami. Bylo vybudováno náměstí s povrchem z kamenných kostek a kamenných desek spolu s rekonstrukcí stávajících uliček umožňujících přístup na náměstí. Jsou zde lavičky, odpadkové koše a informační tabule. Aktivity prováděné v rámci projektu přispívají k hlubšímu porozumění historie a krajině regionu, rovněž také umožňují turistům navštívit Strzelinský park zapsaný do seznamu památek, z něhož je nepřímo odvozen název města. Jedna z legend říká, že právě z Mariánského vrchu, který je součástí parku, vystřelila manželka Bolka I. Świdnického šíp z luku směrem k současnému tržišti, čímž naznačila budoucí polohu městského úřadu - radnice ve Strzelinu. Stojí za zmínku, že v rámci tohoto projektu byla vystavena cenná místní turistická atrakce, tj. charakteristický kámen, na kterém je vyryto datum: „A.D. 1677 „. S tímto kamenným artefaktem jsou spojeny také zajímavé legendy. Na tomto místě podle všeho bývala kaple a Mariánský vrch byl poutním cílem katolického obyvatelstva Slezska. Expozice kamene a legend s ním souvisejících je další činností, která je součástí široce chápaného prosazování „kamenných hodnot“, kterými jsou Strzelin a Gmina Strzelin známé.

Garant:
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Výše dotace z EU:
85 % způsobilých výdajů

Celkové náklady na projekt:
40 622,22 EUR

Pozn.:
Dotace bude uvolněna až po dokončení na základě Žádosti o proplacení výdajů projektu a po prokázání skutečné výše uznatelných výdajů.

Koordinátor za partnera projektu:
Mgr. Veronika Košťálová

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020

Kamenný památník

Propagační materiál - leták