Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Prezidentské volby

Prezidentské volby

11. 1. 2023

V lednu 2023 budeme mít již třetí možnost zvolit prezidenta republiky přímou volbou. Volby se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Pokud se v dané době nebude občan zdržovat v místě svého trvalého pobytu a má zájem volit, může požádat o vydání voličského průkazu:

  • písemně s ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky je možné požádat do pátku 6. ledna 2023,
  • osobně na odboru správních činností MěÚ Svitavy do středy 11. ledna 2023 do 16 hodin

 

V pátek 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin proběhne volba prezidenta republiky.

Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva. 

Volič hlasuje ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu. Občan může také hlasovat v jiném volebním okrsku na území České republiky nebo v cizině na zastupitelském úřadu za předpokladu, že požádal obecní úřad v místě svého bydliště o vydání voličského průkazu. Před vlastním hlasováním, při prokazování osobní totožnosti, musí v tomto případě volič předložit a odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz. Pokud občan žije trvale v zahraničí, může se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů u nejbližšího zastupitelského úřadu.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 10. ledna. Ten volič, který nebude mít k dispozici hlasovací lístky, je obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti nebo od 6. ledna na podatelnách městského úřadu. 
Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okrskové komisi prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. 

Do úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti, vloží volič pouze 1 hlasovací lístek toho kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. 

Volič může také ze závažných důvodů, zejména špatného zdravotního stavu, hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise může požádat do dne konání voleb na odboru správních činností Městského úřadu Svitavy (A. Peňázová, tel. 461 550 415) a ve dny konání voleb pak u okrskových volebních komisí. 

 

Volba prezidenta republiky může být dvoukolová v případě, že ani jeden z kandidátů neobdrží v prvním kole nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů. V případě konání II. kola se volba uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 do 14 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky v případném druhém kole volby voliči obdrží až ve volební místnosti.

Ve Svitavách se bude volit v osmnácti stálých volebních okrscích. Vymezení volebních okrsků a umístění volebních místností zůstává od předcházejících voleb nezměněno.

Pavla Velecká, odbor správních činností 

 

vložila: Kateřina Kotasová