Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2022

KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2022

11. 1. 2022

Od ledna roku 2021 platí nový zákon o odpadech, který postupně až do roku 2030 zdražuje skládkování komunálního odpadu. Jeho hlavním cílem je, aby skládkování či jiné formy odstranění odpadu byly až posledním, nejméně preferovaným způsobem nakládání s odpadem.
Počínaje rokem 2021 až do roku 2030 bude proto sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována. Toto roční zvyšování sazby se dotkne využitelných a recyklovatelných odpadů (tedy odpadů, které je možné energeticky využít, biologicky rozložit a recyklovat). Od roku 2030 bude dokonce jejich skládkování zakázáno - stát by již měl v tu dobu umět zrecyklovat 60 % komunálního odpadu.

 

Tento trend společně s navýšením dalších vstupních nákladů (zejména cen pohonných hmot, energií či mzdových nákladů…)  se promítl také do navýšení skutečných nákladů, které letos město Svitavy bude hradit společnosti LIKO SVITAVY a.s. za svoz odpadu - ročně 852 korun za osobu. 

Z tohoto důvodu dojde k navýšení poplatku za komunální odpad, který je pro rok 2022 stanoven na částku 828 Kč na osobu za kalendářní rok. Rozdíl mezi výše uvedenými skutečnými náklady placenými společnosti LIKO (852 Kč) a poplatkem za komunální odpad od občanů (828 Kč) ve výši 24 korun na osobu a rok bude kryt z příjmů města, které získává od kolektivního systému EKO-KOM, a.s. za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy), které občané v průběhu roku odložili do kontejnerů na separovaný sběr.  

Poplatek je možné zaplatit pouze jednorázově na celý rok, a to v období od 3. ledna do 30. června 2022. Informace k úhradě poplatku (bezhotovostní převod, variabilní symbol, číslo účtu atd.) lze získat u pracovnic odboru životního prostředí / případně u nich můžete provést samotnou platbu:

 

TERMÍNY SVOZU
Svoz popelnic na směsný komunální odpad od rodinných domů bude v roce 2022 probíhat v obvyklých termínech (jako v roce 2021). Tj. v lichých týdnech od pondělí do pátku podle lokality bydliště. Jmenný seznam ulic, včetně konkrétního dne svozu, najdete v příloze.

 

Město Svitavy intenzivně řeší problematiku s odpady. V roce 2021 pořídilo z operačního programu Životní prostředí nádoby o objemu 240 litrů na svoz plastu od rodinných domů. Do konce roku 2021 jich vydalo 915 kusů a v letošním roce bude s výdejem pokračovat. Termíny svozů nádob na plasty z rodinné zástavby najdete  ZDE.

Do budoucna by v ulicích mohly přibýt také nádoby na bioodpad, který v současnosti končí ve velkém množství právě v komunálním odpadu. O novinkách v "odpadovém systému" vás budeme průběžně informovat. 

Kateřina Kotasová