Úvod » Dotčené orgány

Dotčené orgány

Úsek Název a sídlo dotčeného orgánu
Ochrana přírody a krajiny Městský úřad Svitavy,
odbor životního prostředí
T.G. Masaryka 25
568 02 Svitavy - v případech, kdy není na základě zákona příslušný jiný dotčený orgán (např. krajský úřad) 
Ochrana vod
Ochrana ovzduší
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Ochrana lesa
Odpadové hospodářství
Ochrana ložisek nerostných surovin Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského náměstí 125
530 02 Pardubice
Posuzování vlivu stavby na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.)
Ochrana veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Územní pracoviště Svitavy
Polní 2
568 02 Svitavy
Veterinární péče Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj
Husova 1747,
530 03 Pardubice
Památková péče Městský úřad Litomyšl,
odbor kultury a cestovního ruchu,
Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl
Doprava na pozemních komunikacích Silnice I. třídy Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor dopravy a silničního hospodářství
Komenského náměstí 125
530 02 Pardubice
Silnice II. a III. třídy Městský úřad Svitavy,
odbor dopravy
Dvořákova 3
568 02 Svitavy
Místní komunikace Městský úřad Svitavy,
odbor dopravy
Dvořákova 3
568 02 Svitavy na území obcí vykonávají veřejnou správu jednotlivé obecní úřady
Doprava drážní Drážní úřad
Sekce stavební, Oblast Praha
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2
Drážní úřad
Sekce stavební, Oblast Olomouc
Nerudova 773/1
779 00 Olomouc
Energetika Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
Ulrichovo náměstí 810,
500 02 Hradec Králové
Obrany státu Ministerstvo obrany, Sekce nakládání  s majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899 C
530 00 Pardubice
Bezpečnosti státu
Elektronické komunikace Český telekomunikační úřad
Odbor pro Východočeskou oblast
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové
Bezpečnost práce Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký a Pardubický kraj
Říční 1195
501 01 Hradec Králové
Civilní ochrana Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy
Olbrachtova 37
568 02 Svitavy u těchto subjektů  s výjimkou žlutě označených je dotčeným orgánem :
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
Teplého 1526
530 02 Pardubice
Požární ochrana