Úvod » Územně analytické podklady SO ORP Svitavy - úplná aktualizace 2020

Územně analytické podklady SO ORP Svitavy - úplná aktualizace 2020

M ě s t s k ý   ú ř a d   S v i t a v y

      

 

Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Svitavy je zpracovaná ke dni 30. 11. 2020.

  1. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ
  2. VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
  3. VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
  4. VÝKRES PROBLÉMŮ A STŘETŮ V ÚZEMÍ
  5. TEXTOVÁ ČÁST