Úvod » Územně analytické podklady SO ORP Svitavy - úplná aktualizace 2016

Územně analytické podklady SO ORP Svitavy - úplná aktualizace 2016

M ě s t s k ý   ú ř a d   S v i t a v y

      

 

První Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy v roce 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (Strukturální fondy EU).

Úplná aktualizace ÚAP SO ORP Svitavy je zpracovaná ke dni 30. 11. 2016.

  1. VÝKRES HODNOT ÚZEMÍ
  2. VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
  3. VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ
  4. VÝKRES PROBLÉMŮ A STŘETŮ V ÚZEMÍ
  5. TEXTOVÁ ČÁST