Úvod » Útvar interního auditu

Útvar interního auditu

Byl zřízen a plní úkoly stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V rámci toho zejména:

  • na základě vyhodnocení rizik sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu,
  • prověřuje, zda jsou plněna provozní a finanční kritéria pro zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
  • prověřuje, zda řídící kontrola poskytuje spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace; nejméně jednou ročně organizuje prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému a o výsledcích takových finančních kontrol zpracovává roční hodnotící zprávu, která je předkládána Pardubickému kraji,
  • ověřuje metodami finančního auditu, zda údaje vykazované ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
  • v rámci auditu systémů prověřuje a hodnotí systém rozpočtových příjmů, včetně vymáhání pohledávek,
  • v rámci auditu výkonů zkoumá výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací,
  • předkládá starostovi doporučení ke zdokonalování kvality řízení, kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků; nebyla-li odpovědnými zaměstnanci přijata opatření k nápravě u nich zjištěných nedostatků, upozorní na to starostu písemně,
  • organizuje a zabezpečuje provádění veřejnosprávních kontrol u městem zřízených příspěvkových organizací a u žadatelů o veřejnou podporu a příjemců veřejné podpory z rozpočtu města,
  • poskytuje konzultační činnost řídícím a výkonným složkám městského úřadu.