Úvod » Úsekové měření rychlosti ve správním obvodu ORP Svitavy

Úsekové měření rychlosti ve správním obvodu ORP Svitavy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 79a Měření rychlosti vozidel
Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.

Zákon č. 553/1991 Sb., Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
§ 3a
Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.

Městská policie ve Svitavách používá při měření rychlosti jízdy řádně ověřená stanovená měřidla schváleného typu, jejichž výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení.