Úvod » Rozpočet roku 2016

Rozpočet roku 2016
I. Příjmy
Třída 1 -  Daňové příjmy 203 240,00
  daně 176 300,00
  poplatky a odvody 26 940,00
Třída 2 -  Nedaňové příjmy 82 284,10
  z vlastní činnosti vč. nájemného 78 993,10
  splátky půjček 3 291,00
Třída 4 -  Neinvestiční přijaté transfery 28 474,00
  BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 313 998,10
     
Třída 3 -  Kapitálové příjmy 17 906,00
  Příjmy z prodeje majetku 16 406,00
  Ostatní kapitálové příjmy 1 500,00
Třída 4 -  Investiční přijaté transfery 4 954,10
  INVESTIČNÍ  PŘÍJMY  CELKEM 22 860,10
     
  PŘÍJMY CELKEM 336 858,20

 
II. Výdaje
  Odvětví  
  Zemědělství a lesní hospodářství 1 737,00
  Průmysl, obchod, služby 3 502,00
  Doprava 15 403,00
  Vodní hospodářství 1 655,00
  Vzdělávání a školské služby 22 496,00
  Kultura, církve a sdělovací prostředky 32 554,50
  Tělovýchova a zájmová činnost 23 520,00
  Zdravotnictví 114
  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                  28 911,90
  Ochrana životního prostředí 25 233,40
  Sociální služby a pomoc 14 784,70
  Bezpečnost, požární ochrana 11 964,90
  Územní samospráva 69 123,40
  Finanční operace 19 989,90
Třída 5 -  BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 270 990,00
     
Třída 6 -  KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 101 986,30
     
  VÝDAJE  CELKEM 372 976,30
     
 
SCHODEK
-36 118,10
  FINANCOVÁNÍ 36 118,10
    0.0

 
III. Financování
  Přijetí úvěrů, půjček 0
  Splátky úvěrů -21 066,30
  Převody z bankovních účtů 57 184,40
     
Třída 8 -  FINANCOVÁNÍ  CELKEM 36 118,10

 

 

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 23. 3. 2016