Úvod » Rozpočet roku 2015

Rozpočet roku 2015
I. Příjmy
Třída 1 -  Daňové příjmy 227 410.9
  daně 206 420.2
  poplatky a odvody 20 990.7
Třída 2 -  Nedaňové příjmy 79 582.5
  z vlastní činnosti vč. nájemného 71 296.5
  splátky půjček 8 286.0
Třída 4 -  Neinvestiční přijaté transfery 36 864.3
  BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 343 857.7
     
Třída 3 -  Kapitálové příjmy 2 583.2
  Příjmy z prodeje majetku 2 230.0
  Ostatní kapitálové příjmy 353.2
Třída 4 -  Investiční přijaté transfery 36 126.2
  INVESTIČNÍ  PŘÍJMY  CELKEM 38 709.4
     
  PŘÍJMY CELKEM 382 567.1
 II. Výdaje
Odvětví    
  Zemědělství a lesní hospodářství 1 413.0
  Průmysl, obchod, služby 2 040.2
  Doprava 15 429.0
  Vodní hospodářství 1 911.0
  Vzdělávání a školské služby 22 324.5
  Kultura, církve a sdělovací prostředky 33 136.5
  Tělovýchova a zájmová činnost 23 493.0
  Zdravotnictví 114.0
  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                  30 489.8
  Ochrana životního prostředí 41 604.0
  Sociální služby a pomoc 14 152.6
  Bezpečnost, požární ochrana 11 292.5
  Územní samospráva 69 734.0
  Finanční operace 40 419.3
Třída 5 -  BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 307 553.4
     
Třída 6 -  KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 163 545.7
     
  VÝDAJE  CELKEM 471 099.1
     
 
SCHODEK
-88 532.0
  FINANCOVÁNÍ 88 532.0
    0.0

 
III. Financování
  Přijetí úvěrů, půjček 0
  Splátky úvěrů -21 066,30
  Převody z bankovních účtů 57 184,40
     
Třída 8 -  FINANCOVÁNÍ  CELKEM 36 118,10

 

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 3. 2015