Úvod » Odbor » Odbor rozvoje města

Odbor rozvoje města

Vedoucí odboru:
Ing. Milan Oblouk
tel: 461 550 270
e-mail: milan.oblouk@svitavy.cz

Sídlo odboru:
Purkyňova 284/1
Svitavy 568 02

 

 

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00
Středa: 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

V období od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024:
Pondělí: 6:45 - 11:30, 12:00 - 16:00
Středa: 6:45 - 11:30, 12:00 - 16:00
 

Mimo úřední hodiny si můžete zarezervovat čas k vyřízení úředních záležitostí prostřednictvím objednávkového systému

Kompletní seznam kontaktů

Všechny potřebné formuláře a návody naleznete na Portálu občana

Popis činnosti odboru
Odbor rozvoje města je rozvětven do tří oddělení. Oddělení majetkové vyřizuje žádosti o převod, výpůjčku a pronájem nemovitostí z majetku města, připravuje podklady a realizuje záměry města prodat, pronajmout nemovitý majetek města nebo jej přenechat do výpůjčky, připravuje podklady pro jednání a administrativní servis majetkoprávní komisi. Vyřizuje žádosti o zřízení věcných břemen nebo o stanoviska k záměru realizace stavby.
Oddělení bytové zajišťuje správu bytových domů a domů s nebytovými prostory ve vlastnictví města. Současně vykonává na základě příkazních smluv správu domů ve vlastnictví jiných subjektů (společenství vlastníků jednotek). V souvislosti s přidělováním uvolněných bytů vede agendu žadatelů o byt včetně bytového pořadníku a organizuje výběrová řízení na získání nájmu bytu. Zajišťuje také vedení příjmové a výdajové pokladny bytového oddělení.
Oddělení investiční se podílí na realizaci rozvojových projektů města a zajišťuje jejich koordinaci. Realizuje výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, dodávek a služeb. Připravuje podklady pro uzavírání smluv a následně kontroluje jejich plnění. Po dokončení stavby zajišťuje odstraňování vad a nedodělků, řeší reklamace a zajišťuje předání díla nebo jeho části správcům za účelem provozu a údržby.