Lovecké lístky

Kategorie: Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail

Potvrzením registrace do objednávkového systému beru na vědomí, že město Svitavy bude zpracovávat z titulu oprávněného zájmu osobní údaje v kategorii Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje budou zpracovány v režimu odpovídajícího legislativního rámce ochrany osobních údajů v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy a právem Evropské unie. (viz www.svitavy.cz – Informace o zpracování osobních údajů). 

CAPTCHA
Tato otázka slouží k testování, zda jste nebo nejsou lidským návštěvníkem, a aby se zabránilo automatickému odesílání spamu.
Doplňující informace: 

Objednávkový systém je určen pro žadatele o:

Lovecký lístek dle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti

Druhy loveckých lístků jsou:

  1. lovecký lístek pro české občany,
  2. lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
  3. lovecký lístek pro cizince.

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že

  1. je starší 16 let
  2. má způsobilost k právním úkonům,
  3. složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
  4. je bezúhonný (§ 12 odst. 4) občan České republiky; k prokázání bezúhonnosti předloží výpis z evidence Rejstříku trestů; 15) k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti 14) a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky; u cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů 15) nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu,Každý žadatel se může objednat na určitý čas mimo úřední den – v úterý a čtvrtek, kdy bude odbaven v čase, který si sám zvolil. K zápisu stačí zadat pouze jméno a příjmení, pro případný kontakt stačí zapsat telefon nebo e-mail. Tato uvedená data jsou neveřejná a dalším žadatelům se nezobrazí.
  5. je pojištěn (§ 48).

Povinné pojištění dle § 48 zákona

(1) Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.

(2) Za členy mysliveckých organizací, 6) které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle tohoto zákona.

(3) Jiné osoby než uvedené v odstavci 2 prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny.
V stanoveném čase je vyřízen pouze 1 žadatel, z tohoto důvodu musí být i děti zapsány samostatně.

Pokud jste se zapsali a tento sjednaný termín vám přestal vyhovovat a nelze jej on-line zrušit, informujte o této změně příslušného úředníka na email: miroslav.odvarka@svitavy.cz

Pokud nemáte stálou možnost přístupu k internetu, je možné se objednat osobně nebo telefonicky prostřednictvím přes podatelny Městského úřadu (tel. 461 550 401 a 461 550 211) nebo Informačního centra města Svitavy na náměstí Míru (tel. 461 534 300).