Úvod » Občan a úřad » Informace » Výroční zprávy » Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) za období 1. 1. – 31. 12. 2019 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem Svitavy (dále „MěÚ“) a Městskou policií Svitavy (dále „MPS“). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 27. 1. 2020.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 29 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

S městem nebyl v roce 2019 veden žádný soudní spor ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výčet poskytnutých výhradních licencí (§ 14a zákona):

V roce 2019 nebyla městem Svitavy poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a zákona:

V roce 2019 nebyla podána žádná stížnosti podle § 16a.

Zpracoval:

Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy

 

Mgr. David Šimek v.r. Pavel Čížek v.r.
starosta města Svitavy místostarosta města Svitavy

 

Zveřejněno: 28. 1. 2020

Poskytnuté informace za rok 2019

 

odpověď na žádost ze dne 5. 11. 2019, týkající se změny územního plánu Koclířov

odpověď na žádost ze dne 29. 10. 2019, týkající se vydávání koordinovaných stanovisek pro stavební záměry

odpověď na žádost ze dne 15. 10. 2019, týkající se zaslání kopie spisu vedeného odborem dopravy Městského úřadu Svitavy (č. j. 4547-2019)

odpověď na žádost ze dne 20. 9. 2019, týkající se správců technické infrastruktury

odpověď na žádost ze dne 9. 9. 2019, týkající se mzdových nákladů na pracovníky státní památkové péče spadající pod MěÚ Svitavy

odpověď na žádost ze dne 19. 8. 2019, týkající se realizace veřejných zakázek města Svitavy

odpověď na žádost ze dne 18. 8. 2019, týkající se místních poplatků, kulturního vyžití a místní veřejné dopravy

odpověď na žádost ze dne 11. 8. 2019, týkající se přijímání podnětů podle zákona o ochraně ovzduší

odpověď na žádost ze dne 7. 8. 2019, týkající se přijímání podnětů podle zákona o ochraně ovzduší

odpověď na žádost ze dne 1. 8. 2019, týkající se zaslání kopie spisu vedeného odborem dopravy Městského úřadu Svitavy (č.j. 39412-19/OD-maj/4547-2019)

odpověď na žádost ze dne 26. 6. 2019, týkající se postupu při vyřizování žádostí o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu

odpověď na žádost ze dne 7. 6. 2019, týkající se rozhodnutí vydaných odborem dopravy Městského úřadu Svitavy ve věci přestupků provozovatele vozidla

odpověď na žádost ze dne 9. 5. 2019, týkající se zaslání finálních meritorních rozhodnutí vztahujících se ke stavebním záměrům realizovaným na pozemku st. p. č. 80 v k. ú. Opatov v Čechách

odpověď na žádost ze dne 7. 5. 2019, týkající se stavebních úprav objektu 792/4 na pozemku st. p. č. 1415 v k. ú. Svitavy-předměstí

odpověď na žádost ze dne 11. 4. 2019, týkající se rozhodnutí a závazných stanovisek k záměrům těžby štěrkopísku

odpověď na žádost ze dne 3. 4. 2019, týkající se výskytu a lovu jelena siky za období 2011-2017

odpověď na žádost ze dne 2. 4. 2019, týkající se veřejných zakázek realizovaných městem Svitavy

odpověď na žádost ze dne 1. 4. 2019, týkající se výměny veřejného osvětlení ve městě

odpověď na žádost ze dne 13. 3. 2019, týkající se kácení dřevin ve městě Svitavy

odpověď na žádost ze dne 5. 3. 2019, týkající se uživatelů honiteb v působnosti Městského úřadu Svitavy

odpověď na žádost ze dne 26. 2. 2019, týkající se poskytnutí spisového materiálu ve věci přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích

odpověď na žádost ze dne 20. 2. 2019, týkající se evidence městského mobiliáře a pasportu zeleně

odpověď na žádost ze dne 11. 2. 2019 o dělení VIN kódu služebního vozidla

odpověď na žádost ze dne 5. 2. 2019, týkající se městského kamerového systému MP Svitavy

odpověď na žádost ze dne 4. 2. 2019, týkající se projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení nebo slevového kuponu na vstupních dveřích nemovitosti

odpověď na žádost ze dne 31. 1. 2019, týkající se vyvlastňovacích řízení zahájených odborem výstavby Městského úřadu Svitavy

odpověď na žádost ze dne 4. 1. 2019, týkající se moderování kulturních akcí