Úvod » Občan a úřad » Informace » Výroční zprávy » Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) za období 1. 1. – 31. 12. 2018 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem Svitavy (dále „MěÚ“) a Městskou policií Svitavy (dále „MPS“). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 28. 1. 2019.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 21 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

S městem nebyl v roce 2018 veden žádný soudní spor ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výčet poskytnutých výhradních licencí (§ 14a zákona):

V roce 2018 nebyla městem Svitavy poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a zákona:

V roce 2018 byly podány 2 stížnosti podle § 16a.
Důvodem 1. stížnosti byl požadavek povinného subjektu na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu a na základě jeho rozhodnutí bylo žadateli zasláno nové oznámení o úhradě nákladů s podrobnějším odůvodněním výše úhrady.
Důvodem 2. stížnosti byla skutečnost, že povinný subjekt postoupil žádost o informace, týkající se způsobu provedení zimní údržby, k vyřízení obchodní společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., která podle stěžovatele není povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stěžovateli bylo sděleno, že postup při vyřízení jeho žádosti byl v souladu s obecně závaznými právními předpisy, neboť společnost SPORTES Svitavy s.r.o. je veřejnou institucí, a tedy i povinným subjektem.

Zpracoval:

Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy

 

Mgr. David Šimek v.r. Pavel Čížek v.r.
starosta města Svitavy místostarosta města Svitavy

Poskytnuté informace za rok 2018

odpověď na žádost ze dne 9. 11. 2018, týkající se odchytu a ošetření toulavých koček ve Svitavách

odpověď na žádost ze dne 29. 10. 2018, týkající se provádění zimní údržby na náměstí Míru ve Svitavách

odpověď na žádost ze dne 17. 10. 2018, týkající se problematiky toulavých a opuštěných koček ve Svitavách a přilehlých obcích

odpověď na žádost ze dne 7. 8. 2018, týkající se odstranění stavby č.p. 147 v obci Radiměř

odpověď na žádost ze dne 7. 7. 2018, týkající se poskytnutí znaleckého posudku na ocenění pozemků v katastrálním území Moravský Lačnov

odpověď na žádost ze dne 27. 6. 2018, týkající se poskytnutí informace o udělených povoleních k jímání podzemních vod

odpověď na žádost ze dne 15. 6. 2018, týkající se poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi městem Svitavy a Bytovým družstvem Svitavy

odpověď na žádost ze dne 21. 5. 2018, týkající se implementace GDPR

žádost ze dne 10. 4. 2018
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí dokumentů, souvisejících se stavbou rodinného domu č.p. 475 a č.p. 474 v obci Radiměř, katastrální území Radiměř, a to kopie "Revize elektrického zařízení" a kopie "Revize elektrického plynového zařízení". Informace byla poskytnuta zasláním požadovaných dokumentů.

žádost ze dne 3. 4. 2018
Doprovodná informace: Předmětem žádosti bylo poskytnutí kopií územního rozhodnutí vydaného odborem výstavby Městského úřadu Svitavy dne 16. 6. 2015 pod č.j. 40740-14/OV-por/7663-2014 a rozhodnutí vydaného dne 7. 8. 2017 pod č.j. 16202-17/OV-por/3957-2017, týkajících se umístění stavby 38 řadových rodinných domů včetně technické a dopravní infrastruktury (bývalý celní sklad na st. pl. 451/3) v katastrálním území Svitavy-předměstí. Informace byla poskytnuta zasláním požadovaných dokumentů.

odpověď na žádost ze dne 19. 3. 2018, týkající se pronájmu Horního rybníka a retenční nádrže

odpověď na žádost ze dne 24. 2. 2018, týkající se zavážení suti obcí Radiměř v letech 2011 až 2015

odpověď na žádost ze dne 20. 2. 2018, týkající se zavážení suti obcí Radiměř v roce 2011 a 2012

odpověď na žádost ze dne 13. 2. 2018, týkající se ceny služeb využívaných městem Svitavy v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu a volbou prezidenta republiky

odpověď na žádost ze dne 25. 1. 2018, týkající se zajišťování souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů

odpověď na žádost ze dne 1. 2. 2018, týkající se zajišťování souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů