Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Životní prostředí ve městě Svitavy

Životní prostředí ve městě Svitavy

17. 6. 2020

Odbor životního prostředí Městského úřadu Svitavy zpracoval již dvacátý čtvrtý souhrnný přehled o stavu životního prostředí ve městě. Obsah ročenky je tradičně členěn podle jednotlivých složek prostředí: ovzduší, voda, městská a příměstská krajina, odpady a zvířata kolem nás. Další údaje jsou obsaženy v tematicky různorodých dodatcích. 

V následujícím přehledu uvádíme základní informace o stavu životního prostředí v roce 2019:
Průměrná hodnota obsahu dusičnanů v dodávané vodě odběratelům byla v roce 2019 18,37 mg/l. Norma pro pitnou vodu v kojenecké kvalitě, dodávanou z vodovodního řadu, činí 20 mg/l.

V roce 2019 byly provedeny rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů na ul. T. G. Masaryka, Tyrše a Fügnera, Pivovarská a 5. května. Byla dokončena protipovodňová úpravy řeky Svitavy v úseku od Svitavského rybníka po Komenského náměstí. Se Státním pozemkovým úřadem ČR probíhala koordinace společná příprav na zbudování suchých retenčních nádrží ve východní části města, jako navazující opatření k zachycení povrchových vod nad budoucím silničním obchvatem města.

Celkové množství vyprodukovaných komunálních odpadů občany města Svitavy činilo v roce 2019 celkem 3.841,6 tun, což představuje meziroční zvýšení o 203,9 tun. Přestože je na skládkách ukládáno (popřípadě energeticky využito ve spalovně) velké množství komunálního odpadu, za rok 2019 celkem 2.938,9 tun, podíl vytříděných a znovu využitelných složek odpadu dosáhl v roce 2019 hodnoty 902,7 tun, což z celkového množství komunálního odpadu činí 23,5 %. Podíl vytříděných složek (papír, plasty, sklo) se proti roku 2018 zvýšil o cca 132,6 tuny, což proti rokům minulým výrazný nárůst. 

Celková plocha veřejné zeleně ve Svitavách již čítá 85 ha, přičemž z této rozlohy je cca 63 ha pravidelně udržováno společností SPORTES Svitavy s.r.o. Ve správě je 6000 stromů, 3,5 km živých plotů a několik tisíc keřů. V roce 2019 bylo vysazeno 80 stromů a cca 300 keřů.
Pro zpracování ročenky byly využity údaje z databáze OŽP, ale i řada dalších podkladů, poskytnutých různými institucemi. Věříme, že i letošní díl ročenky splní svůj cíl a přinese cenné informace. Ročenka bude k dispozici na podatelnách městského úřadu i na informačním centru.

Rybník Rosnička
Velkým tématem, zvláště s příchodem letního období, je již standardně rybník Rosnička a především kvalita vody. Letošní rok je druhým rokem v zahájeném procesu na zlepšení kvality vody v rybníku. Již počátkem roku proběhla úprava pobřežní vegetace a s nástupem jara byla péče věnována vodním rostlinám na plovoucích ostrůvcích. Počátkem měsíce bylo obnoveno provzdušňování vody rybníka na rozhraní voda/sediment a proběhla první aplikace probiotických bakterií. Toto opatření umožní metabolizování sedimentů. Z mineralizovaných sedimentů totiž nemohou sinice využívat fosfor, což potlačuje jejich rozvoj. Sekundárním přínosem tohoto procesu by mělo být i postupné snižování mocnosti sedimentů.
Na podzim loňského roku si rybník Rosnička si oblíbily labutě, které se zde vyskytovali v počtu na osmdesát jedinců. Jejich přítomnost byla sice vděčným cílem pro pozorování návštěvníků rybníka, ale radost nepřinesla těm, kteří usilují o odpovídající kvalitu vody. Kromě trusu, který labutě produkují je problémem jejich krmení. Naštěstí tento stav vyřešila příroda sama, kdy hnízdící pár ostatní labutě vyhnal. K tomuto tématu se vrátíme na podzim letošního roku, kdy hodláme informovat veřejnost o vhodnosti labutě nekrmit vůbec nebo k tomu použít vhodné potravy, která nebude škodit jak labutím a zároveň nebude zhoršovat kvalitu vody.

V měsíci květnu byl na rybníku zaznamenán růst zelené řasy šroubatky. Jde o bioindikátor toho, že ve vodě nejsou toxické látky, ale jsou tam živiny. Odumřelé zbytky řasy a zbytky vodních rostlin jsou z rybníka pravidelně odstraňovány.

Průběh letošního deštivého počasí se příznivě projevuje tím, že se rybník udržuje na normální hladině. Bohužel zde v neděli 7. června došlo ke splachu vody z polí nad obcí Javorník, což způsobilo k přelití retenční nádrží, která již byla upuštěna a připravena k tzv. letnění. Do retenční nádrže, rybníka Rosnička i níže položeného Svitavského rybníka natekla velká voda znečištěná splachem z polí, což způsobilo výrazné zakalení rybníka a vnos živin do těchto vodních nádrží. Nyní, po více než týdenním odstupu od této události, dochází k postupnému pročišťování vody. Naštěstí nebyl zaznamenán žádný úhyn ryb a očekáváme, že by tato událost neměla mít vliv ani na vodní rostliny v rybníku Rosnička. Přesto odbor životního prostředí zajistil odběr vzorků vody a po získání výsledků kvality vody, zejména přítomnost fosforu vyhodnotí se spolupracujícími odborníky. 
Kvalitu vody v Rosničce během koupací sezóny ovlivní zejména počasí, a to zejména průběh srážek v letním období. Uvidíme, zda budeme mít takové štěstí jako v roce minulém, kdy jsme se na Rosničce mohli všichni těšit nebývalou kvalitou vody.

Jiří Johanides