Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy »  ZE ZÁŘIJOVÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

 ZE ZÁŘIJOVÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

21. 9. 2023

Zastupitelé města Svitavy se sešli ke svému dalšímu jednání v pondělí 18. září. Vzhledem k předložené „Zprávě o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím zřízených organizací za I. pololetí roku 2023“ začalo zasedání rozborem hospodaření a také plánovaných investic. 

Rozpočtové hospodaření města Svitavy vykazuje za I. pololetí roku 2023 přebytek ve výši 14, 3 milionu korun, který byl pozitivně ovlivněn především vyšším plněním daňových příjmů a dále nízkým čerpáním kapitálových výdajů, kdy během prvního pololetí probíhá vždy příprava a soutěžení investičních akcí. Hospodaření města za první polovinu roku lze díky absenci výraznějších výkyvů označit za konzistentní. Svoji zásluhu na této situaci má bezesporu také příznivý vývoj cen energií.
Finanční prostředky uložené na účtech poslouží k financování především velkých projektů, které má město Svitavy v blízké době v plánu, jako např. rekonstrukce krytého bazénu, či odbahnění rybníku Rosnička.

V další části vzali zastupitelé na vědomí předložené výroční zprávy o činnosti jednotlivých výborů. 

Po majetkoprávních úkonech, kdy zastupitelé většinou schvalují nabytí a prodej různých pozemků, následovala část programu týkající se operativních zpráv a dalších podnětů. 
Zastupitelé mj. schválili:
•    Realizaci projektů výstavby nových objektů pro Charitu Svitavy určených pro pečovatelskou službu a Světlanku – centrum denních služeb. Charita Svitavy bude na každý z projektů žádat o dotaci ve výši 30 milionu korun z programu Národního plánu obnovy.
•    Zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Felberova o 300 000 Kč na opravy a údržbu střechy.
•    Zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Felberova o 15 000 Kč na spolufinancování projektu Paměti národa - „Příběhy našich sousedů“.
•    Zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ T. G. Masaryka o 15 000 Kč na spolufinancování projektu Paměti národa- „Příběhy našich sousedů“.
•    Zvýšení neinvestičního příspěvku Středisku volného času o 15 000 Kč na uskutečnění akce Festival volnočasových aktivit, která přilákala v poslední prázdninovou sobotu na svitavský stadion řadu rodin, aby si především děti mohly vyzkoušet různé sportovní a volnočasové aktivity.
•    Změnu stanov dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy, která zahrnuje vklady nových vodovodních řadů v obci Javorník a Kukle do hospodaření svazku.
•    Podání žádosti, realizaci projektu „Rekonstrukce krytého bazénu“ a financování tohoto projektu z rozpočtu města Svitavy. Výsledkem rekonstrukce bude komplexní plavecké sportovní centrum s nezbytným relaxačním příslušenstvím s celoročním provozem.  Město Svitavy plánuje na tento projekt požádat mj. o dotaci z NSA ve výši 40 milionů korun.
•    Zařazení investičního projektu „Stavební úpravy a přístavba kuželny Svitavy“, který bude realizovat Klub kuželkářů Svitavy, z.s., do návrhu rozpočtu města Svitavy na rok 2024. Tímto krokem zastupitelé potvrdili, že město Svitavy dlouhodobě podporuje sportování nejširších vrstev obyvatelstva. Cílem projektu je rozšíření kuželkárny na čtyři dráhy, zbudování sociálního zázemí a bezbariérového přístupu. Klub kuželkářů plánuje na tento projekt podat žádost o dotaci z NSA s předpokládanou výší 11,39 milionů korun.
•    Rozpočtové opatření, kterým se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2023 na celkovou částku 726 391,9 tis. Kč.

Veškeré podklady k zasedání najdete v sekci „Zastupitelstvo“. 

Zastupitelé se opět sejdou v pondělí 11. prosince. 

Kateřina Kotasová