Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » Z PROSINCOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Z PROSINCOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

13. 12. 2022

V pondělí 12. prosince se sešli zastupitelé města Svitavy na posledním jednání letošního roku. Vzhledem k obsahově bohatému programu trvalo zasedání zhruba tři hodiny. Až na jeden bod byla všechna navrhovaná usnesení schválena.

Z celkového počtu 26 zastupitelů se jich zasedání zúčastnilo dvaadvacet. Na úvod složil slib člen zastupitelstva Petr Sezemský, který nebyl přítomen na ustavujícím zasedání a brzy poté byl také odsouhlasen návrh plánu práce zastupitelstva na rok 2023. Již nyní tedy známe termíny zasedání v příštím roce: 30. ledna, 20. března, 15. května, 26. června, 18. září a 11. prosince.

Do sekce věnované sociální problematice ve městě si připravila místostarostka Ditta Kukaňová přehlednou prezentaci o jednotlivých organizacích a spolcích, které v této oblasti na území města působí. Zastupitelé se shodli, že v sociální oblasti jsou ve Svitavách poskytovány služby na vysoké úrovni a vzali na vědomí všechny předložené výroční zprávy. Pozitivní informací je, že nové sociální služby zavedené v roce 2022 jsou klienty hojně využívány. Ať už se jedná o odlehčovací službu, kterou nabízí svitavské Seniorcentrum, tak Charitou Svitavy provozovanou paliativní péči, jež umožňuje lidem dožít důstojně v pohodlí domova.

Po majetkoprávních úkonech následovala nejobsáhlejší část programu týkající se operativních zpráv a dalších podnětů.

Hned na začátek zastupitelé schválili vydání nové Obecně závazné vyhlášky města Svitavy o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023, která mj. zmiňuje zvýšení poplatku za odpady na 924 korun za obyvatele a kalendářní rok. Nově bude poplatek splatný až do 30. září (prodloužení o tři měsíce v porovnání s rokem 2022) a lidé ho budou moci platit za jednotlivé členy domácnosti v různou dobu. Díky tomu se mohou rodiny vyhnout platbě jednorázové vyšší částky.

Dále zastupitelé mimo jiné schválili:
•    poskytnutí neinvestiční dotace ve  výši  846 167 Kč Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú. na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2023
•    poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6 998 000 Kč Seniorcentru města Svitavy s.r.o. na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2023
•    poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ve výši 60 054 Kč společnosti Junák – český skaut, středisko Smrček Svitavy z.s. na podporu pracovníků s mládeží ve volném čase 

•    poskytnutí neinvestiční dotace pro společnost SVITAVSKÝ BASKET s.r.o. ve výši 750 000 Kč na úhradu části provozních nákladů týmu Tuři Svitavy v první basketbalové lize v sezóně 2022-2023
•    zvýšení neinvestičního příspěvku různým svitavským školským zařízením na výměnu světelných zdrojů (svítidel) za úspornou variantu osvětlení, v celkové výši 1 262 000 Kč
•    financování akce „Rekonstrukce chodníků ve Svitavách“, díky které dojde v letech 2023-2024 k výměně nepropustného asfaltového povrchu chodníků za propustný povrch umožňující retenci a vsakování dešťových srážek do půdy pod řešeným povrchem. Úpravy proběhnou ve třech lokalitách: ulice Antonína Slavíčka, sídliště U Nádraží a ulice 5. května. 
•    realizaci různých projektů, které jsou ve fázi příprav (Muzeum mechanických betlémů ve Svitavách, pořízení mobiliáře na městský hřbitov, veřejné osvětlení aj.)

Předposlední bod programu, týkající se regulace veřejného osvětlení ve městě, přijat nebyl. Návrh počítal s vypnutím veřejného osvětlení od nedělní do čtvrteční noci, vždy v době od 23:30 do 04:00, na většině území města (vyjma průjezdních a dalších vytipovaných úseků). Vypnutím VO v uvedené hodiny si město slibovalo finanční úsporu, jejíž předpoklad pro rok 2023 činil zhruba 2 miliony korun. 

 

Kateřina Kotasová