Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » z červnového zasedání zastupitelstva

z červnového zasedání zastupitelstva

27. 6. 2023

Zastupitelé města Svitavy se sešli k letošnímu čtvrtému jednání v pondělí 26. června.

Na začátku zasedání jednohlasně  schválili závěrečný účet města Svitavy a jím zřízených a založených organizací za rok 2022 a účetní závěrku města za rok 2022. Oproti rozpočtovému schodku 174 565 100 Kč nakonec hospodaření města Svitavy v roce 2022 skončilo schodkem ve výši 23 710 000 Kč. Tento výsledek pozitivně ovlivnilo zejména vysoké plnění daňových příjmů a nižší čerpání výdajů oproti rozpočtu. 

V další části zastupitelé vzali na vědomí zprávu o stavu požární ochrany ve městě a zprávu o životním prostředí ve městě. 

V majetkoprávních úkonech zastupitelé, kromě jiného, schválili bezúplatné nabytí pozemků od České republiky (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) důležitých pro výstavbu cyklostezky Svitavy – Koclířov.

V části operativních zpráv a různé zastupitelé mj.:
•    schválili Strategický plán rozvoje města Svitavy 2023-2033, Strategický plán rozvoje města Svitavy 2023-2033 – Akční plán a SMART City – město Svitavy 2023-2027;
•    schválili Strategii prevence kriminality města Svitavy na období 2023-2028;
•    vzali na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2022;
•    rozhodli o vzniku sociálního podniku Šance Svitavy, s.r.o., který by nadále zaměstnával klienty na DPP či DPČ v rámci sociální rehabilitace;
•    schválili zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Středisko volného času Svitavy ve výši 150 000 Kč. Jedná se o částku na dofinancování projektu Podpora nadaných žáků základních a středních škol, který celkově vyjde na 750 000 Kč a SVČ se na něj podařilo získat 80% dotaci;
•    schválili poskytnutí dotace společnosti SVITAVSKÝ BASKET s.r.o. ve výši 600 000 Kč na úhradu části provozních nákladů týmu Tuři Svitavy v první basketbalové lize 2023-2024 (peníze nebudou použity na platy hráčů či odměny hráčským agentům);
•    schválili neschválení použití zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů na místní poplatek nebo odvod za porušení rozpočtové kázně, které spravuje Městský úřad Svitavy v rámci akce „Milostivé léto III“.  Tato akce je tentokrát zaměřena především na dluhy u správy sociálního pojištění, finančního úřadu a celní správy. Na základě zkušeností z předešlých dvou etap (Milostivé léto I, Milostivé léto II), kdy byl zájem ze strany občanů minimální (5 dlužníků v 15 exekucích) proto odbor financí a finanční výbor doporučily aplikaci Milostivého léta III neschválit. Pokud svitavští občané mají zájem řešit svůj dluh, mohou se obrátit na pracovníky úřadu, kteří s nimi záležitost individuálně vyřeší.

Kateřina Kotasová