Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » ROZPOČET SVITAV BYL SCHVÁLEN

ROZPOČET SVITAV BYL SCHVÁLEN

21. 3. 2023

Zastupitelstvo města Svitavy se v pondělí 20. března sešlo ke svému letošnímu druhému jednání. Hlavním bodem zasedání bylo schvalování rozpočtu na rok 2023. Ten byl schválen jednomyslně.

Program zastupitelstva začal netradičně odzadu. Vzhledem k tomu, že na zasedání přišlo několik občanů Svitav kvůli tématu parkování na náměstí, které by se jinak probíralo až na konci jednání v části různé, starosta města David Šimek navrhl otevření tohoto bodu hned v úvodu.
Občanům bylo představeno doporučení, které vzešlo minulý týden z jednání dopravní komise, a se kterým se také ještě večer po zastupitelstvu ztotožnila Rada města Svitavy. Odbor dopravy MěÚ společně s Městskou policí Svitavy je tak pověřen novelizací nařízení, které by mělo začít platit od 1. července 2023, a to především vzhledem k dodržení veškerých zákonných lhůt.

První bod programu, návrh rozpočtu města Svitavy na rok 2023, zastupitelé jednomyslně schválili. Rozpočet města je sestaven ze tří částí, příjmy v celkové výši 456 712 600 Kč, výdaje v celkové výši 665 369 900 Kč a financování 208 657 300 Kč. Skládání jednotlivých položek nebylo v současné době vůbec jednoduché: „Musím přiznat, že sestavování letošního rozpočtu bylo vůbec nejtěžší za celé moje působení zde na radnici,“ dodal starosta David Šimek. 

V majetkoprávních úkonech mj. zastupitelé schválili plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svitavy-předměstí, Moravský Lačnov a Čtyřicet Lánů. Tyto úpravy provedl Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj z důvodu realizace stavby „I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov“ (obchvat Svitav).  Cílem úprav je jednak zpřístupnění pozemků po realizaci obchvatu Svitav a dále pak zajištění podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy, ochrana a zúrodnění půdního fondu, ochrana před povodněmi a suchem a bezpečné odvádění povrchových vod z území. Součástí úprav je např. vznik několika poldrů.

 

V části operativních zpráv, různé byla schvalována řada dotací

Nejdříve zastupitelé schválili finanční prostředky na podporu neziskových organizací, které působí v oblasti prevence sociálních deviací, konkrétně:

  • Bonanza Vendolí 160 000 Kč za účelem financování činnosti nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – „Nízkoprahový klub Díra“ ve Svitavách a „Prevence s Bonanzou“ ve Vendolí a na činnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi – „Drž se na uzdě“ v roce 2023;
  • Laxus z.ú. 100 000 Kč na zajištění adiktologických a sociálních služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky;
  • Centrum J. J. Pestalozziho 130 000 Kč za účelem úhrady části provozních a mzdových nákladů KC ve Svitavách;
  • Květná Zahrada, z.ú. 90.000 Kč na úpravy ubytovacích prostor Květné Zahrady v domě č. p. 40 Květná.

 

Poskytnutí neinvestičních dotací bylo také schváleno subjektům působícím v sociální oblasti, a to na úhradu jejich činnosti a nájemného: 

  • Charita Svitavy – 2 163 000 Kč
  • Oblastní spolek Českého červeného kříže Svitavy – 200 000 Kč
  • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s – 235 200 Kč
  • Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s. – 300 000 Kč
  • Děti patří domů – 70 000 Kč
  • Klubu seniorů Svitavy, z. s. – 93 500 Kč

 

Společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., která se mj. stará o svitavská sportoviště, byla schválena dotace ve výši 24 130 000 Kč na provoz a údržbu těchto sportovních zařízení a také dotace ve výši 2 000 000 Kč na opravy sportovních zařízení. Díky této finanční podpoře např. dojde k výměně světel ve sportovní hale za úspornější LED variantu.

Pro TJ Svitavy byla schválena dotace ve výši 4 796 000Kč na provoz, činnost a úhradu za pronájem sportovišť, podporu sportování dětí a mládeže a na podporu výkonnostního ligového sportu a individuálního vrcholového sportu. Dále TJ Svitavy získalo od města dotaci na finanční podporu činnosti pracovníků s mládeží, a to ve výši 864 000 Kč.

Spolku Sporty Svitavy byla schválena dotace ve výši 300 000 Kč na činnost a pořádání závodů pro mládež v roce 2023.

Pro Nadaci Josefa Plívy zastupitelé schválili dotaci ve výši 40 000 Kč na činnost a úhradu energií v letošním roce.

Zastupitelé vydali formou opatření obecné povahy Změnu č. 4 Územního plánu Svitavy, která je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování a koncepcí ochrany nezastavěného území a nejsou v ní navrženy žádné další zastavitelné plochy ve volné krajině.
Vzhledem ke vzniku nových ulic ve Svitavách, konkrétně ulice Ottendorferova a Javorová, zastupitelstvo vydalo novou obecně závaznou vyhlášku města Svitavy o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Svitavy.

Zastupitelé schválili lehce poupravené zásady pro poskytování finanční podpory z Fondu regenerace památek, díky které mohou majitelé nemovitostí v památkové zóně Svitav získat finanční pomoc až ve výši 50 % nákladů na obnovu těchto budov. Město vlastní v památkové zóně přibližně 15 % nemovitostí. Cílem FRP je tedy pomoc vlastníkům zbývajících objektů zachovat stavebně historické a uměleckořemeslné hodnoty města, především náměstí. Současná úprava se dotkla zejména systému 
schvalování dotací a stanovuje minimální rozpočet na akci obnovy pro podání žádosti o dotaci na částku 50 000 Kč bez DPH.

Populace praktických i zubních lékařů na území Svitav stárne a během několika málo let hrozí, že nebude na území města dostatečně pokryta primární zdravotní péče zajišťovaná praktickými a zubními lékaři. Město Svitavy situaci řeší finanční motivací. Zastupitelé schválili dotační programy na podporu nových lékařů. První dotační titul řeší podporu lékařů, kteří začnou na území města poskytovat zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství a druhý dotační titul formou stipendia motivuje studenty pětiletého magisterského programu „Zubní lékařství“ k úspěšnému ukončení studia a následnému zahájení praxe v zubním lékařství na území města Svitavy. Nového praktického lékaře podpoří město jednorázovou dotací ve výši 1 milion korun. Pro max. 2 zájemce z řad studentů medicíny v oboru „Zubní lékařství“ bude připraveno stipendium v roční výši 200 tisíc korun po dobu čtyř let a zajištěno následné místo pro realizace praxe ve městě. 

Jedním z posledních bodů k projednání byla změna způsobu odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, kterou zastupitelé neschválili.

 

Kateřina Kotasová