Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » prosincové zasedání zastupitelstva

prosincové zasedání zastupitelstva

9. 12. 2021

Ve středu 8. prosince zasedlo Zastupitelstvo města Svitavy ke svému letošnímu poslednímu jednání. Úvodní část patřila důležitým změnám v orgánech města. Ke dvěma bylo nutné přistoupit vinou smutné události z minulého měsíce. Na místo v zastupitelstvu obce nastoupila, po Radku Fikejzovi, jako náhradník z téže volební strany, paní Marie Grmelová. Novým radním se stal ředitel svitavského gymnázia Milan Báča.

S ohledem na zvolení starosty města Svitavy Davida Šimka do funkce poslance Parlamentu České republiky bylo na zastupitelstvu rozhodnuto o vzniku a obsazení místa druhého místostarosty. Druhou, neuvolněnou, místostarostkou města se stala radní Ditta Kukaňová, která začne funkci vykonávat od 1. ledna 2022. Její odměna bude zcela pokryta z úspor vzniklých na odměně starosty (po vzniku mandátu poslance mu náleží pouze 40 % původní odměny).

Zastupitelé dostali k prostudování zprávu o sociální problematice ve městě. Z ní vyplynulo, že síť sociálních služeb je na území města dostatečná a zahrnuje všechny cílové skupiny obyvatel. Sociální služby poskytují jak nestátní neziskové organizace (zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti), tak organizace zřízené městem a dále příspěvkovou organizací Pardubického kraje. 

Po majetkoprávních úkonech byly zastupiteli schváleny mimořádné odměny starostovi a místostarostovi za jejich iniciativu a osobní nasazení při zvládání aktuálních proti pandemických opatření v průběhu roku 2021. A také za práci při přípravě podkladů pro podávání žádostí o poskytnutí dotací městu Svitavy z veřejných rozpočtů a za úspěšnost v jejich získávání.

Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestiční dotace, a to:
•    Seniorcentru města Svitavy ve výši 8 125 000 korun na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2022
•    Středisku sociálních služeb Salvia, z. ú. ve  výši 825 700 korun na úhradu nákladů spojených s činností společnosti v roce 2022

V ekonomických úkonech zřizovatele schválilo zastupitelstvo investiční příspěvek:
•    Středisku volného času Svitavy na projekt „Přestavba a přístavba budovy Střediska volného času“ ve výši 352 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dále ve výši 858 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby
•    Základní škole Svitavy, Felberova 2 na projekt „Rekonstrukce školního sportovního areálu při ZŠ Felberova“ ve výši 800 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace 

Důležitou zprávou pro obyvatele Svitav je vydání Obecně závazné vyhlášky města Svitavy o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022, s účinností od 1. ledna 2022. Ta počítá pro rok 2022 s poplatkem za komunální odpad ve výši 828 korun na obyvatele. Oproti roku 2021 jde o navýšení o 48 korun, které je způsobeno zvýšením vstupních nákladů (cenou pohonných hmot, nákladů na odstranění odpadu či nákladů na tříděný odpad aj.).

V návaznosti na přípravu staveb silničního obchvatu komunikace I/43 a suché retenční nádrže pod čerpací stanicí Lány zastupitelstvo schválilo realizaci přeložky hlavního vodovodního zásobovacího řadu z vodojemu Lány. Výše nákladů činí částku 22.132.120,39 korun bez DPH.

V příštím roce bude zastupitelstvo nově zasedat vždy v pondělí. Poprvé zasedne 31. ledna.

Kateřina Kotasová