Úvod » O městě » Aktuálně » Tiskove Zpravy » ORP Svitavy získá jednotný a aktuální územní systém ekologické stability

ORP Svitavy získá jednotný a aktuální územní systém ekologické stability

15. 10. 2020

Pro ORP Svitavy (tedy všech 28 samosprávných obcí) jsou v současné době vytvořeny územní plány, jejichž součástí jsou územní systémy ekologické stability (ÚSES). Nicméně ty jsou zpracovány časově různorodě, u některých z nich jde dokonce o značně zastaralou dokumentaci. Změny v územně plánovacích podkladech a dokumentacích tak vnesly výraznou nepřehlednost do vztahu mezi jednotlivými schválenými dokumentacemi obcí a zpracovaným generelem ÚSES. Problémem tedy je jak nejednotnost, ale také nepropojenost jednotlivých územně plánovacích podkladů pro řešené území.

Daný problém má za cíl vyřešit projekt města Svitavy, které si dává za úkol vytvořit strategický dokument, jenž bude plánem systému ekologické stability jako jednoho z podkladů pro tvorbu územně plánovacích dokumentací obcí a realizaci skladebných prvků ÚSES. Vznikne jednotná koncepce vymezení systému všech hierarchických úrovní pro celé ORP. Plán bude dále využit i pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.

Jedním z významných účelů aktualizace celého plánu je vymezení chybějících segmentů skladebných prvků na území ORP Svitavy a zajistit přítomnost reprezentativních biotopů v dané oblasti. Řešené bude také propojení jednotlivých reprezentativních biotopů s výskytem zvláště chráněných, ohrožených či regionálně vzácných druhů a zajistí se tak celistvost, návaznost a především aktuálnost celého systému.

Návrh nového plánu bude kombinací kvalitního koncepčního vymezení přírodě blízkých ekosystémů udržující přírodní rovnováhu a komplexního řešení systému na podkladech územních plánů, pozemkových úprav apod.

V rámci projektu bude tedy realizován samotný plán ÚSES, jenž bude základní kostrou ekologické stability coby nástroje obecné ochrany životního prostředí. Dále vznikne i problémová mapa obsahující popis střetů a návrhů jejich řešení, popis změn s odůvodněním včetně fotodokumentace. V neposlední řadě bude z projektu pořízena i aplikace, která bude představovat podpůrný nástroj pro potřeby orgánů státní správy, projektantů, pozemkových úprav, vlastníků pozemků a dalších uživatelů při vymezování ÚSES.

Strategický dokument bude do konce roku připravován a v roce následujícím by měl kompletně vzniknout s tím, že od září roku 2021 by měl být převeden do ostrého režimu. Celkové náklady na realizaci projekty by neměly přesáhnout 2 miliony korun, projekt počítá i s dotací z Operačního programu Životního prostředí.

Jiří Johanides