Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Ze zářijového jednání zastupitelstva

Ze zářijového jednání zastupitelstva

8. 9. 2021

Zastupitelstvo města Svitavy zasedlo k jednání ve středu 8. září 2021 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy. Zasedání se zúčastnilo všech 26 zastupitelů. Na programu byly tři body k projednání, po kterých následovaly nejrůznější operativní zprávy. Došlo ke schválení všech návrhů, až na jeden, který byl stažen z jednání.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím zřízených organizací za první polovinu roku 2021 a schválilo rozpočtové opatření, dle předloženého návrhu.
Dále vzali zastupitelé na vědomí výroční zprávy o činnosti majetkoprávního, kontrolního a finančního výboru a uložili výborům zveřejnění výročních zpráv na webu města.
Po majetkoprávních úkonech, kde pravidelně zastupitelé schvalují především nákupy či prodeje jednotlivých pozemků v katastrálním území města, následovala kategorie operativních zpráv. 

Mimo jiné zastupitelstvo schválilo:
•    rozšíření obsahu Změny č. 4 Územního plánu Svitavy dle předloženého návrhu
•    navýšení poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Svitavy o částku 87 900,- Kč, která se rovná částce zvýšení nájemného, jehož položka byla součástí původní poskytnuté dotace
•    navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ MŠ Lačnov Svitavy o 150.000,- Kč (na opravy)
•    navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Svitavy o 100.000 Kč (na úhradu výroby a montáže oken)
•    krytí nákladů příspěvkové organizace Středisko volného času Svitavy na pořádání Festivalu volnočasových aktivit ve výši 10.000,- Kč

Bod ohledně schvalování žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 100.000,- Kč základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Zelené Vendolí (dále jen „ZO ČSOP Zelené Vendolí“) byl stažen z jednání. A to z důvodu nutnosti posouzení nového dokumentu předaného právním zástupcem ze strany ZO ČSOP Zelené Vendolí zastupitelům večer před jednáním zastupitelstva.

V dohledné době na stránce zastupitelstva naleznete zápis a také kompletní anonymizovaný audiovizuální záznam z jednání.

Kateřina Kotasová