Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Zářijové zasedání zastupitelstva

Zářijové zasedání zastupitelstva

13. 9. 2022

V pondělí 12. září usedlo naposledy v tomto volebním období Zastupitelstvo města Svitavy ke svému společnému jednání. Program naplnila čtveřice hlavních bodů.

Na začátku vzalo zastupitelstvo na vědomí zprávu o plnění plánu a rozpočtu města Svitavy a jím zřízených organizací za 1. pololetí roku 2022. Podle rozpočtového hospodaření vykazuje město Svitavy za 1. pololetí 2022 schodek ve výši cca 31,5 milionu korun, což je zapříčiněno situací se vstupem Sberbank CZ do likvidace. Kvůli uloženým prostředkům ve výši 73 254 tis. Kč u této bankovní instituce, muselo město Svitavy proúčtovat uvedenou sumu jako rozpočtový výdaj. Bez něj by hospodaření v prvním pololetí skončilo, podle předpokladu, v černých číslech.

Druhým bodem k projednání byly předložené výroční zprávy o činnosti jednotlivých výborů zastupitelstva, a to konkrétně majetkoprávního, kontrolního a finančního. Všechny zprávy vzali zastupitelé bez připomínek na vědomí a uložili jednotlivým výborům jejich zveřejnění na webové stránce města.

majetkoprávních úkonech zastupitelé, kromě jiného, schválili prodej poslední pozemku v lokalitě Habrová.

V části operativních zpráv byl/a mj.:

  • schválena návratná finanční výpomoc Bonanze Vendolí ve výši 2 800 000 Kč na předfinancování projektu „Zelená energie pro sociální služby Bonanzy Vendolí, z. ú.“, díky kterému budou pořízena dvě nová ekologická vozidla určená pro terénní práci sociálních pracovnic. Na projekt získala Bonanza dotaci z IROP ve výši 95 %, (bude vyplacena po pořízení automobilů).
  • schváleno zvýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Riegrova o 321 000 Kč na čištění otopných systémů budovy.
  • schváleno zvýšení neinvestičního příspěvku pro Městskou knihovnu ve Svitavách o 161 000Kč na náklady spojené s navýšením mezd kvůli růstu platových tarifů.
  • schváleno zvýšení neinvestičního příspěvku pro SVČ Tramtáryje o 100 000 Kč kvůli dofinancování projektu Tvořivostí k podpoře nadání.
  • schváleno zvýšení neinvestičního příspěvku pro Středisko kulturních služeb o 245 000 Kč na náklady spojené s navýšením mezd kvůli růstu platových tarifů.
  • schváleno poskytnutí neinvestiční dotace pro společnost SPORTES ve výši 1 850 000 Kč na opravy sportovišť a pořízení vnitřního vybavení šaten Multifunkční sportovní haly.
  • schváleno poskytnutí dotace z Fondu regenerace památek ve výši 160 000 Kč na opravu fasády průčelí a boční fasády domu umístěného na území městské památkové zóny.
  • schváleno podání a realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu ve Svitavách“ a financování tohoto projektu z rozpočtu města Svitavy.  Předmětem projektu je celková rekonstrukce, modernizace a rozšíření objektu stávajícího krytého plaveckého bazénu s výrazným technickým zhodnocením stavby. Výsledným řešením bude komplexní plavecké sportovní centrum s nezbytným relaxačním příslušenstvím s celoročním provozem. Město Svitavy plánuje podat tento projekt do Specifické výzvy 19/2022 (Regiony ÚSC 2022) vyhlášené Národní sportovní agenturou, přičemž předpokládaná maximální výše dotace činí 20 mil. Kč.

Děkuji všem zastupitelům za odvedenou práci a přeji jim mnoho štěstí ať už v nadcházejících volbách, nebo v jiné životní etapě,“ uzavřel poslední jednání starosta David Šimek.

Kateřina Kotasová