Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Z lednového jednání zastupitelstva

Z lednového jednání zastupitelstva

30. 1. 2024

Přítomní zastupitelé v prvním bodě vzali na vědomí čtyři zprávy o činnostech městských organizací.

V roce 2023 oslavila Městská knihovna ve Svitavách 15leté působení v multifukčním centru Fabrika. Podle statistik se zvýšil počet čtenářů a návštěvníků a vzrostl také zájem o on-line služby knihovny (objednávání a rezervování dokumentů či půjčování e-knih). V knihovně bylo zaregistrováno 2 525 čtenářů, z toho 790 čtenářů dětských. Stav fondu svitavské knihovny čítal 58 401 knihovních jednotek k 31. 12. 2023. V roce 2023 knihovna zrealizovala celkem 370 kulturních a vzdělávacích akcí (z toho 310 vzdělávacích programů pro školky a školy). Na základě připomínek vyplývajících z dotazníku spokojenosti byly vloni v knihovně zavedeny nové služby – upozornění na uplynutí výpůjční doby a zavedení on-line plateb. 
Návštěvníci si také oblíbili pravidelné aktivity: Čtenářský klub pro nejmenší děti do tří let („bookstartový“ klub), Čtenářský klub pro děti od 3 do 7 let, Filmový klub, Digi odpoledne, Deskohraní či Virtuální realitu.

Městské muzeum a galerie ve Svitavách v roce 2023 připravilo a realizovalo řadu výstav, workshopů a dalších kulturně vzdělávacích akcí pro veřejnost. Mimo stále expozice mohla veřejnost v muzeu navštívit v roce 2023 konkrétně 14 výstav (připomínáme, že obyvatelé Svitav mají do muzea každou první neděli v měsíci vstupné zdarma). Kromě své hlavní činnosti se muzeum podílelo také na spoluorganizování vybraných kulturních akcí ve městě, např. Masopustu.
V průběhu roku 2023 pokračovaly aktivity muzea související s Velkým svitavským mechanickým betlémem. Projekt plánovaného Muzea mechanických betlémů byl začátkem loňského roku přijat k financování z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. V září 2023 muzeum přihlásilo projektový záměr k financování expozice 2. nadzemního podlaží Muzea mechanických betlémů do programu česko-polské spolupráce Interreg, přičemž projektovým partnerem se stala Farnost Navštívení Panny Marie ve Vambeřicích. Finální projekt bude podán v prvním čtvrtletí letošního roku. 

Středisko kulturních služeb města Svitavy uspořádalo, kromě nejrůznějších koncertů a divadelních představení, v roce 2023 již tradiční akce, jako je Letní kino v parku Jana Palacha, Divadelní abonentní cyklus či taneční kurzy. Rozvíjelo také ale novější projekty - Svitaverna, Struny v podloubí či Jazzpot. I ty se těší u veřejnosti velké oblibě.

V druhém bodě vzali zastupitelé na vědomí Zprávu o školství ve městě Svitavy za školní rok 2022/2023. Město Svitavy je v současnosti zřizovatelem 11 škol (základních, mateřských a ZUŠ) a také dvou školských zařízení, která doplňují a podporují vzdělávání ve městě (Středisko volného času Tramtáryje a samostatná školní jídelna). K 31. 5. 2023 bylo zapsáno pro školní rok 2023/24 do mateřských škol 146 dětí, do základních škol 209 žáků. Na jednání také zaznělo, že v současné době jsou v mateřských školách volná místa (v případě zájmu tedy rodiče mohou kontaktovat MŠ, případně odbor školství).

Dopravní situace ve městě byla třetím bodem k projednání a zastupitelé ji vzali na vědomí. Zpráva neopomněla připomenout zásadní milník, uvedení obchvatu Svitav do provozu, který znatelně ulevil dopravě ve městě. V roce 2023 byl také aktualizován Generel bezbariérovosti, který podává komplexní rozbor situace ve městě z hlediska jeho přístupnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci této aktualizace byli vyzváni občané města k podávání podnětů ve věci mapování míst, kde lidé s hendikepem mohou narazit na bariéry, které jim ztěžují život ve městě. Zaslané podněty město zpracovalo, vyhodnotilo a zařadilo do nového generelu bezbariérových cest. Často zaslaným podnětem bylo zlepšení situace na vlakovém nádraží. Po dlouhých a intenzivních jednáních se Správou železnic se nakonec podařilo dojít k dohodě a do konce července by měla být instalována k podchodu schodišťová plošina, která usnadní osobám se sníženou pohyblivostí přístup na druhé nástupiště. Vzhledem k plánované celkové rekonstrukci výpravní budovy (předpoklad v letech 2025, 2026) by se situace měla vyřešit vybudováním výtahu. Tato rekonstrukce není ovšem v kompetenci města.

Předložena byla také statistika prodaných parkovacích karet na náměstí pro rezidenty, když byly v roce 2023 zakoupeny 2 roční parkovací karty (jedna za sníženou cenu 2 000 Kč, jedna za původních 8 000 Kč), oproti 5 ročním parkovacím kartám zakoupeným v roce 2022 za 8 000 Kč.

 

Po majetkoprávních úkonech, kde se řešil prodej pozemků, přišly na řadu operativní zprávy. 
Zastupitelé mj. schválili:

  • Záměr realizace akcí v oblasti životního prostředí pro rok 2024.
  • Rodinnou strategii města Svitavy pro rok 2024 – 2031, která by měla přispět ke zlepšení mezigeneračního soužití i života rodin ve Svitavách i celkovému rozvoji města.

Největší diskuzi vyvolala předložená výzkumná zpráva veřejného míněné o větrných elektrárnách. Zastupitelé po debatě zprávu vzali na vědomí a pověřili členy zastupitelstva (za SPMS – Mgr. Bc. David Šimek, MBA, za ODS – Pavel Čížek, za KDU - Mgr. Jiří Žilka, za 3PK - MUDr. Vítězslav Podivínský, za KSČM- Zelinka, za ANO – Jan Špaček), aby jednali se společností ČEZ Obnovitelné zdroje o podmínkách možné výstavby větrných elektráren.

 

Jak to tedy bude dál s větrnými elektrárnami v katastrálním území Svitav?

  • Zpráva o výsledcích výzkumu veřejného mínění ohledně možnosti výstavby větrných elektráren na Svitavsku poskytuje určitý obraz mínění veřejnosti. Tato zpráva ovšem není pro zastupitelstvo závazným materiálem pro případné rozhodování o výstavbě (jde pouze o jeden z informačních  zdrojů). 
  • Nově vytvořená pracovní skupina složená ze všech zástupců subjektů zastupitelstva bude poskytovat relevantní informace a seznamovat další členy zastupitelstva s výsledky jednání.
  • Až bude mít pracovní skupina vyjednány detailní podmínky, které předloží všem zastupitelům, určí zastupitelstvo na základě těchto informací další vhodný postup v této záležitosti. 
  • Kdy a jakým způsobem se případně o samotné výstavbě bude rozhodovat, prozatím tedy stanoveno nebylo.

Další jednání Zastupitelstva města Svitavy proběhne v pondělí 25. března.

Kateřina Kotasová