Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Z květnového jednání zastupitelstva

Z květnového jednání zastupitelstva

16. 5. 2023

Zastupitelé města Svitavy se na květnovém zasedání v úvodu zabývali předloženými zprávami.

Nejdříve vzali na vědomí zprávy týkající se bezpečnosti ve městě, které předložila Policie ČR, Městská policie Svitavy a koordinátor prevence kriminality. Ze zpráv vyplývá, že je bezpečnostní situace na území Svitav stabilní. Město Svitavy zůstává v počtu spáchaných trestných činů a přestupků v porovnání se srovnatelnými městy v pásmu podprůměru a tento stav je žádoucí nadále udržovat.

Městská policie v rámci informačního systému „Událost“, který eviduje veškeré události oznámené na městkou policii, přijala v loňském roce 4 036 událostí, na které museli strážníci nějakým způsobem reagovat, což je v přepočtu více než 11 řešených událostí denně. V systému „Přestupky“, kde se evidují veškerá zjištěná přestupková jednání, zaznamenala vloni 4 446 přestupků, přičemž výše uložených pokut (zaplacených i nezaplacených) dosáhla částky 658 750 korun. MP také provozuje systém SOS tlačítek, která jsou určena především pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V roce 2022 pomohli strážníci u 41 případů „SOS volání“, kdy například klient upadl a nemohl vstát nebo potřeboval jinou pomoc. Systém SOS tlačítek umožňuje seniorům být delší dobu v prostředí domova, které důvěrně znají a jejich rodinám přináší pocit bezpečí, že je o jejich blízké v případě nouze postaráno. Pokud máte zájem službu využít, obraťte se na městkou policii.
V rámci úsekového měření, které je zprovozněno ve Svitavách v ulici Kpt. Jaroše a v obci Opatov, bylo za rok 2022 zjištěno celkem 14 810 přestupků. Pro zajímavost, nejvyšší naměřená rychlost byla v úseku Opatov, kde projelo jedno z vozidel rychlostí 112 km/h v místě, kde je stanovena max. rychlost 50 km/h.

Podle předložené zprávy Policie ČR bylo ve Svitavách registrováno 159 trestných činů. Zvyšuje se počet podvodů v souběhu s dalšími trestnými činy v kyberprostoru a po opětovném uvolnění omezení volného pohybu osob se navrací obecné kriminality v podobě prostých krádeží, zejména v obchodech. V roce 2022 bylo na území města Svitavy řešeno 88 dopravních nehod podléhajících oznamovací povinnosti. Řidičem motorového vozidla bylo zaviněno 80, řidičem nemotorového vozidla 6 a chodcem 2 dopravní nehody. Příčinou dopravních nehod bývá nejčastěji nevěnování se plně řízení vozidla, nesprávné otáčení nebo couvání, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem či přejetí do protisměru.

Z hlediska prevence proběhly v roce 2022 dva důležité investiční projekty zaměřené na celkovou rekonstrukci a modernizaci Městského kamerového monitorovacího systému, které zvýšily jeho efektivitu. MKS se tak řadí mezi nejmodernější systémy v celé ČR.

Základem tzv. sociální prevence byl projekt „Svitavy - Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny - 2022“, který byl úspěšně realizován ve spolupráci s partnery,  Bonanzou Vendolí a KC J. J. Pestalozziho.

 

Následovaly zprávy o činnosti kulturních zařízení města Svitavy.

Z nich například vyplynulo, že Středisko kulturních služeb uspořádalo mj. 7 divadelních představení pro školy, 11 koncertů vážné hudby či 15 výstav. V průběhu roku realizovalo kurzy tance a společenské výchovy, jazykové kurzy, divadelní abonentní cyklus, pohádkové neděle v divadle Trám a v parku Jana Palacha, různé přednášky a koncerty… Zaměřilo se také na podporu amatérských hudebních a divadelních souborů a uspořádalo soutěže z oblasti kultury. V loňském roce kromě klasických „TOP akcí“ proběhl první ročník festivalu dobrého jídla a pití Svitaverna nebo první ročník letního minifestivalu Struny v podloubí, který pravidelně rozezníval v úterní podvečery náměstí před Nadací Josefa Plívy. Opomenut se nesmí také oslavy 130. narozenin dvou významných svitavských budov, a to Langerovy vily a Ottendorferova domu.

V roce 2022 mohlo Městské muzeum a galerie ve Svitavách po dvou letech omezené činnosti, vinou pandemie, konečně realizovat svůj výstavní a kulturní program v kompletní podobě. To se projevilo v  návštěvnosti muzea, do kterého v roce 2022 zavítalo rekordních 18 686 osob.  Velkou měrou se na tom podílelo dokončení restaurování Velkého svitavského mechanického betlému, který v adventním čase přilákal davy lidí. V muzeu si lidé mohli prohlédnout, kromě šesti stálých, také 12 krátkodobých výstav.

Co se Městské knihovny ve Svitavách týče, v roce 2022 zavedla hned několik novinek – zrekonstruovala studovnu, pořídila výdejní box na knihy, v knihovně si také lidé mohou vypít při čtení své oblíbené knihy šálek kávy. Pár zajímavých čísel ze zprávy. Stav fondu svitavské knihovny byl k loňskému poslednímu prosinci 64 370 knihovních jednotek. Vypůjčilo se 92 156 dokumentů - knih (16 453 naučné literatury, 61 686 krásné literatury), 1 703 AV dokumentů, 10 539 periodik, 1 696 stolních her. V roce 2022 bylo v knihovně zaregistrováno 2 463 čtenářů, z toho 777 čtenářů dětských.

Poslední zprávou z této oblasti byla zpáva Městkého informačního centra, které obsloužilo přes 35 tisíc klientů. Evidovaná návštěvnost MIC za loňský rok ukazuje, že služby MIC z většiny využívají místní občané a obyvatelé ze spádových obcí, tuzemští návštěvníci a částečně zahraniční. Nejčastěji si lidé žádají kancelářské služby (tisk, kopírování, laminace) z důvodu absence podobných služeb ve městě. Důležitou změnou v loňském roce bylo, že v souvislosti se změnou autobusového dopravce v Pardubickém kraji přebralo od 12. června 2022 Městské informační centrum také agendu dopravní kanceláře.
 

Zpráva ohledně bytové politiky města uvádí, že bytový fond města Svitavy činí 482 bytových jednotek ve výhradním vlastnictví města. K tomu město Svitavy zajišťovalo k 31. 12. 2022 na základě příkazních smluv uzavřených se společenstvími vlastníků jednotek správu 82 bytových domů s 1455 bytovými jednotkami v osobním vlastnictví. Z přehledu vyplývá, že v letech 2020–2022 byla, případně ještě v letošním roce bude, developerskými firmami dokončena výstavba cca 250 bytových jednotek v bytových domech. Vedle této výstavby stále pokračuje výstavba rodinných domů soukromými investory. Právě z tohoto důvodu a z důvodu plánovaných investic do rekonstrukce stávajícího bytového fondu město Svitavy neplánuje v nejbližším období zahájení nové bytové výstavby. 

Zajímavou kapitolou byly pohledávky na nájemném z bytů a službách. Město Svitavy evidovalo k 31. 12. 2022 pohledávky po splatnosti (dále jen „dluhy“) na nájemném, zálohách na služby spojené s užíváním bytů a příslušenství těchto dluhů (zákonný úrok z prodlení a/nebo poplatek z prodlení) v celkové výši 21 638 945 Kč, z toho příslušenství ve výši  18 639 972 Kč.
V rámci tzv. Milostivého léta byla již koncem roku 2021 v několika exekucích doplacena jistina dluhu, čímž došlo na základě zákona k zániku dluhu na příslušenství, který se v evidenci projevil v roce 2022 snížením o 192 812 Kč. V říjnu 2022 jeden dlužník využil možnosti související s tzv. Milostivým létem II, a protože jistina dluhu na nájemném a zálohách na služby byla již dříve uhrazena, došlo pouze k zániku dluhu na příslušenství, který se v evidenci projevil v roce 2022 snížením o 314 626 Kč.

Po majetkoprávních úkonech, kde pravidelně zastupitelé schvalují především nákupy či prodeje jednotlivých pozemků v katastrálním území města, následovala kategorie operativních zpráv a různé, kde zastupitelé mj. schválili:

  • Uzavření smlouvy o zabezpečení požární ochrany s obcí Kukle. Ze zákona o požární ochraně je totiž každá obec povinna zřídit jednotku požární ochrany nebo zajistit plnění úkolů této jednotky na základě smluvního vztahu. Obec Kukle oslovila město Svitavy a Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje udělil předchozí souhlas s uzavřením této smlouvy.
  • Návrh neschválení pojmenování veřejného prostranství v ulici Školní pod názvem Park / Parčík Esperanto.
  • Zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a mateřské škole Svitavy-Lačnov o 165 000 Kč na opravu fasády a římsy na objektu školy.
  • Zvýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Svitavy, Riegrova 4, o 100 000 Kč na opravu hygienického zařízení pro dívky.
  • Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 200 000 Kč Mateřské škole Svitavy, Marie Majerové 13, na rekonstrukci třídy a sociálního zařízení.
  • Zvýšení neinvestičního příspěvku o 208 667 Kč a poskytnutí investičního příspěvku ve výši 176 133 Kč Základní škole a mateřské škole Svitavy, Sokolovská 1, na spoluúčast v projektu „Škola pro život“.
  • Poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč Automotoklubu Svitavy.
  • Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole a mateřské škole Svitavy, Sokolovská 1, ve výši 3 301 500 Kč na předfinancování projektu „Škola pro život“. V rámci projektu bude vybudováno kvalitní zázemí pro školní družinu na odloučeném pracovišti školy v ulici Pražská, bude inovována počítačová učebna v budově školy v ulici Sokolovská a vybudován bezbariérový přístup a WC. Projekt bude realizován od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2024.
  • Návrh na rozpočtové opatření pro rok 2023, zahrnující např. poskytnuté dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 7 557 900 Kč, dotace z MPSV na výkon sociální práce ve výši 811 200 Kč, dotace z OP JAK pro MŠ Větrná ve výši 836 500 Kč, dotace z MZ na lesní hospodářství ve výši 628 700 Kč aj.

Bližší informace lze dohledat v jednotlivých dokumentech umístěných v materiálech pro jednání zastupitelstva.

Kateřina Kotasová