Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Volby do Zastupitelstva města Svitavy

Volby do Zastupitelstva města Svitavy

23. 9. 2022

Volby do Zastupitelstva města Svitavy proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022.

Volební místnosti budou otevřeny:

 • v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hodin
 • v sobotu 24. září od 8:00 do 14:00 hodin

 

Ve Svitavách se bude volit v 18 stálých volebních okrscích. Zařazení ulic do volebních okrsků je uvedeno v Oznámení o době a místě konání voleb, které je zveřejněno na úřední desce městského úřadu, na výlepových plochách a ve dnech voleb na budově volební místnosti. Voliči mohou získat informace o zařazení adres do okrsků i na městském úřadu (tel. 461 550 415). 

 

Volební místnosti jednotlivých volebních okrsků budou umístěny následně: 

 • Volební okrsek č. 1 - Multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy
 • Volební okrsek č. 2 - Základní škola Svitavy, Riegrova 600/4
 • Volební okrsek č. 3 - Speciální škola Svitavy, Milady Horákové 488/44
 • Volební okrsek č. 4 - Gymnázium Svitavy, Sokolovská 1638/1
 • Volební okrsek č. 5 - Gymnázium Svitavy, Sokolovská 1638/1
 • Volební okrsek č. 6 - Lesy České republiky, Vančurova 1298/1, Svitavy
 • Volební okrsek č. 7 - Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 35/27 
 • Volební okrsek č. 8 - Regionální sdružení sportů, Kapitána Nálepky 1544/39, Svitavy
 • Volební okrsek č. 9 - Střední zdravotnická škola, Purkyňova 256/9, Svitavy
 • Volební okrsek č. 10 - Internát Středního odborného učiliště, Brněnská 307/28, Svitavy
 • Volební okrsek č. 11 - Dům s pečovatelskou službou města Svitavy, Felberova 715/31, Svitavy
 • Volební okrsek č. 12 - Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy
 • Volební okrsek č. 13 - Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy
 • Volební okrsek č. 14 - Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 1910/13, Svitavy 
 • Volební okrsek č. 15 - Základní škola Svitavy, Zadní 125/50, Svitavy
 • Volební okrsek č. 16 - Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 1910/13, Svitavy
 • Volební okrsek č. 17 - Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy
 • Volební okrsek č. 18 - Městský úřad Svitavy, Dvořákova 2176/3, Svitavy

 

Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okrskové volební komisi prokáže svoji totožnost předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu. 

Volič může ze závažných důvodů (zejména zdravotních) hlasovat doma, v místě svého trvalého bydliště. O návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou může požádat do dne konání voleb na Odboru správních činností Městského úřadu Svitavy u Bc. Anny Peňázové (telefon 461 550 415) a ve dnech konání voleb u okrskových volebních komisí.

Registrační úřad, kterým je Městský úřad Svitavy, zaregistroval 7 kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva města Svitavy. Ke dni registrace kandidátních listin bylo zaregistrováno 160 kandidátů. Při těchto volbách je pouze jeden oboustranný hlasovací lístek.

Ve volební místnosti bude na viditelném místě hlasovací lístek vyvěšen s označením „VZOR“ a případné oznámení zmocněnce volební strany o odvolání kandidáta nebo prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. 

Volit do Zastupitelstva města Svitavy má právo každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ve Svitavách přihlášen k trvalému pobytu. Volit do zastupitelstva města může i státní občan jiného státu, který splňuje podmínky dosažení 18 let, je přihlášen k pobytu ve Svitavách, a toto právo mu přiznává mezinárodní úmluva. Zároveň státní občan jiného státu musí být zapsán do dodatku stálého seznamu voličů. Nemohou volit pouze ti voliči, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva.

V těchto volbách se nevydávají voličské průkazy, každý volič může volit pouze u okrskové volební komise podle místa trvalého pobytu. 

 

Volič může hlasovat a upravovat hlasovací lístek jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany. 
 2. Označit v rámečcích před jmény křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Ve Svitavách tak může označit maximálně 26 kandidátů.
 3. Kromě toho lze kombinovat oba výše popsané způsoby a to tak, že lze označit křížkem v rámečku jednu volební stranu a dále v ostatních volebních stranách označit v rámečcích jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí uvedeném na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 26 kandidátů volených do Zastupitelstva města Svitavy.

(o způsobu rozdělování mandátů se můžete dočíst v příloze, pozn. red.)

Ve Svitavách kandidují tyto volební strany (seřazeno dle vylosovaných čísel):
1    3PK – Pro prosperující Svitavy
2    Sdružení pro město Svitavy
3    ODS A NEZÁVISLÍ
4    ANO 2011
5    KDU-ČSL
6    Svoboda a přímá demokracie (SPD)
7    Komunistická strana Čech a Moravy a nezávislých kandidátů

Pavla Velecká
Odbor správních činností

 

vložila: Kateřina Kotasová