Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Rozpočet města Svitavy na rok 2021 schválen

Rozpočet města Svitavy na rok 2021 schválen

17. 3. 2021

Zastupitelstvo města Svitavy na svém zasedání 17. března 2021 schválilo rozpočet města na rok 2021 s celkovými příjmy ve výši 409,9 mil. Kč, celkovými výdaji 574,8 mil. Kč a s financováním 164,9 mil. Kč.

Daňové příjmy ve výši 230,2 mil. Kč jsou rozpočtovány na téměř stejné úrovni jako v loňském roce. Vzhledem k dosavadnímu vývoji a nepříznivému výhledu ekonomiky způsobeném pandemií koronaviru byl v případě nastavení sdílených daní zvolen opatrný a konzervativní přístup a rozpočet byl sestaven na úrovni hodnot předchozího roku. Nižší výnos je očekáván u daně z hazardních a technických her.  Investiční příjmy jsou rozpočtovány ve výši 32 mil. Kč a zahrnují především příjmy z prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě Habrová. 

Přebytek běžného hospodaření je rozpočtován ve výši 18,6 mil. Kč a je použit na splátky úvěrů a částečně na kapitálové výdaje. Na bankovních účtech byly k 31. 12. 2020 uloženy finanční prostředky ve výši 280,4 mil. Kč a město je využije na krytí nedočerpaných akcí z roku 2020 převedených do roku 2021 a na další investiční výdaje, především na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu. 

Kapitálové výdaje jsou plánovány v částce 215,6 mil. Kč, realizace některých z nich je vázána na schválení žádosti o dotace. Největší objem kapitálových výdajů je směřován do oblasti sportu a zájmové činnosti, kde je plánováno zahájení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, a také do oblasti vodního hospodářství. Zde město počítá s rekonstrukcí vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace na ulici T. G. Masaryka před obchodní akademií, rekonstrukcí splaškové a dešťové kanalizace na ulici Okružní a rekonstrukcí provozní budovy a kalového pole ČOV. V sociální oblasti je před dokončením projekt Rozšíření domova se zvláštním režimem (Seniorcentrum). V letošním roce bude také dokončena přestavba ZŠ Riegrova, na kterou škola z rozpočtu města obdrží investiční příspěvek i návratnou finanční výpomoc. Mezi významné investiční výdaje v oblasti bydlení a územního rozvoje můžeme zahrnout vybudování technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů na ulici Habrová a přestavbu nebytových prostor na ordinace v domě U Mouřenína. Počítá se i s rekonstrukcí veřejného osvětlení na ulicích Kijevská a Marie Kudeříkové. V oblasti dopravy byly vyčleněny finanční prostředky na modernizaci systému parkování na náměstí Míru, rekonstrukci podchodu u Alberta a na přípravné práce na projektu „Velká dešťovka“, prostřednictvím kterého dojde k rekonstrukci chodníků a parkovišť (Antonína Slavíčka, 5. května a sídliště u vlakového nádraží). Dalšími významnými investičními akcemi jsou regenerace veřejného prostranství kolem Langrovy vily, výstavba a rekonstrukce sběrných míst na separaci odpadů a rekonstrukce dětských hřišť na ulici Lázeňská a Bratří Čapků. 

Nově jsme pro veřejnost také připravili videoprezentaci nejzajímavějších projektů a investičních akcí, které nás v letošním roce čekají (nutno přehrát přímo na platformě Facebook - ke zhlédnutí není třeba mít účet ani být přihlášen):

 

 

ROZPOČET 2021 v tis. Kč
VÝDAJE CELKEM

574 850,4

Běžné výdaje 359 234,2
Kapitálové výdaje 215 616,2
Běžné výdaje 359 234,2
Doprava 23 667,0
Vodní hospodářství 5 240,0
Vzdělávání  18 694,2
Kultura 41 653,2
Sport a zájmová činnost 21 311,1
Bydlení, komunální služby, území rozvoj 32 646,2
Ochrana životního prostředí 35 116,7
Sociální služby a pomoc, zdravotnictví 30 095,6
Bezpečnost, požární ochrana 18 507,0
Územní samospráva 98 759,2
Finanční operace 25 426,0
Ostatní 8 118,0
Kapitálové výdaje 215 616,2
Doprava 5 220,0
Vodní hospodářství 41 812,0
Vzdělávání 6 000,0
Kultura 2 774,0
Sport a zájmová činnost 80 867,0
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 27 984,2
Ochrana životního prostředí 9 863,0
Sociální služby a pomoc 35 755,0
Bezpečnost, požární ochrana 1 095,0
Územní samospráva 4 246,0

 

Jiří Johanides