Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » „Milostivé léto“

„Milostivé léto“

21. 10. 2021

Nedávno byly Poslaneckou sněmovnou schváleny změny v právní úpravě výkonu rozhodnutí a exekucí. Mění se především zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Některá nová pravidla jsou ale jen v takzvaných přechodných ustanoveních změnového zákona (v zákoně č. 286/2021 Sb.).

Lidé, kteří dluží tzv. veřejnoprávním oprávněným (věřitelům), tj. státu (ČR), obcím, městům a krajům, jimi založeným příspěvkovým organizacím, státním nebo národním podnikům, ale i zdravotním pojišťovnám, Českému rozhlasu, České televizi apod., a tento dluh, který není dluhem uvedeným v bodě 25 odst. 8 přechodných ustanovení změnového zákona, je vymáhán soudním exekutorem (dále jen „exekutor“), mohou využít nového pravidla týkajícího se zastavení exekuce po zaplacení jistiny dluhu a části nákladů exekuce. Toto pravidlo se dostalo do povědomí jako tzv. „Milostivé léto“ a je časově omezené. Lze jej využít v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Stačí, když dlužník uhradí pouze nezaplacenou jistinu dluhu vymáhanou v exekučním řízení a 750 Kč plus DPH (907,50 Kč) na náklady exekuce. Jistina je původní dluh bez příslušenství. Příslušenství jsou úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále nebo náklady spojené s uplatněním dluhu (např. soudní poplatky, odměna advokáta, exekuční náklady) apod. 

V případě, že k 28. říjnu 2021 již byla vymožena nejméně celá jistina dluhu a na náklady exekuce bylo vymoženo alespoň 750 Kč plus DPH (907,50 Kč), exekutor sám exekuci zastaví. 
Pokud jistina a náklady exekuce vymoženy ještě nebyly a dlužník chce od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 využít „Milostivého léta“, doporučujeme, aby při platbě o této skutečnosti informoval exekutora. Po zaplacení osvobodí exekutor dlužníka od placení zbytku dluhu, tedy neuhrazeného příslušenství, a současně zastaví exekuci v rozsahu zaplacených nebo osvobozením zaniklých dluhů. Přesnou informaci o výši nezaplacené jistiny dluhu a vymožených částkách lze získat u exekutora, který exekuci vede.

Příklad:
Pan XY nezaplatil městu místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle obecně závazné vyhlášky, tzv. místní poplatek za odpad, za rok 2014 ve výši 570 Kč. Vzhledem k nezaplacení místního poplatku do splatnosti podle obecně závazné vyhlášky mu byl nezaplacený místní poplatek zvýšen o 285 Kč a vyměřen platebním výměrem. Pro vymožení částky podle platebního výměru byla zahájena exekuce a jejím provedením byl pověřen exekutor. Tato exekuce nebyla doposud zastavena. Pan XY se u exekutora informoval a ten mu sdělil, že na jistinu dluhu ani na náklady exekuce nebylo ničeho vymoženo. V případě, že pan XY v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 uhradí vymáhanou nezaplacenou jistinu dluhu a část nákladů exekuce vč. DPH ve výši 907,50 Kč (při platbě informuje exekutora o svém požadavku na využití „Milostivého léta“), exekutor rozhodne o osvobození pana XY od placení zbytku dluhu a exekuci zastaví, čímž zbytek dluhu zanikne.

Pavla Petrželová