Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Konkurs na ředitelku / ředitele gymnázia a obchodní akademie

Konkurs na ředitelku / ředitele gymnázia a obchodní akademie

7. 3. 2023

Pardubický kraj
na základě usnesení Rady Pardubického kraje R/1542/23 se vyhlašuje konkurs
na obsazení vedoucího pracovního místa

ŘEDITELKY/ŘEDITELE
Gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy.

Požadavky:
splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitelky/ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů a školské problematiky, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti.

Náležitosti přihlášky:

  • úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • přehled o průběhu předchozích zaměstnání
  • strukturovaný životopis v českém jazyce
  • koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitelky/ředitele školy (ne starší 2 měsíců)

Přihlášky včetně všech výše uvedených příloh s označením konkursního řízení školy a „NEOTVÍRAT“ zašlete nejpozději do 27. března 2023 (včetně) na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje
odbor školství
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Informace o zpracování osobních údajů:
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely konkursního řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovněprávního vztahu na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15–21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu. Další informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na www.pardubickykraj.cz/gdpr.