Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Dotační program minsterstva kultury pro obce s rozšířenou působností

Dotační program minsterstva kultury pro obce s rozšířenou působností

5. 2. 2021

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2021 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Z programu nelze hradit následující náklady:

 • modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny
 • nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní konstrukce krovu
 • jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka
 • hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.
 • protiradonová opatření
 • čištění a úklid budov
 • pronájem lešení
 • stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace
 • náklady na stavební/autorský dozor
 • úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
 • kopie sochařských děl a výdusky
 • archeologie
 • veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %)
 • položka v rozpočtu – rezerva
 • DPH – v případě, že vlastník je plátcem
 • režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

 

Ministerstvo kultury stanovilo kvótu pro město Svitavy, jako obec s rozšířenou působností, v celkové výši 256.000 Kč.                                                    

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury a příslušné formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz                                                                                                                                                                    
Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádostí poskytuje Ministerstvo kultury, Ing. Tomáš Srb tel. 257 085 417, e-mail tomas.srb@mkcr.cz nebo Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu -  oddělení státní památkové péče, PhDr. Milada Nováková, tel. 461 653 460, e-mail milada.novakova@litomysl.cz

Žádosti na výše uvedený program s povinnými přílohami přijímá osobně Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, v termínu do 28. února 2021 na následující adrese:  
Městský úřad Litomyšl, Purkyňova 918, Litomyšl

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2020 v rámci státní finanční podpory z výše uvedeného programu účelový finanční příspěvek na obnovu Langerovy vily ve Svitavách.

Jiří Johanides