Úvod » O městě » Aktuálně » Novinky » Dopravní omezení v našem městě

Dopravní omezení v našem městě

15. 7. 2021

Obnova živičného krytu bude provedena na stávajících silničních pozemcích (druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – silnice), které jsou ve vlastnictví investora. Při úpravě autobusových zastávek v obci Květná dojde k dočasným záborům, obdobně i u úprav komunikace v prostoru železničního přejezdu dojde k dočasným záborům. Jedná se o stávající silnici I. třídy, která probíhá v podstatné míře v extravilánu, v menší míře pak v intravilánu města Poličky a obce Květná. V trase se nachází 2 křižovatky se silnicemi III. tříd (III/3632 a III/36024), křižovatky s místními a účelovými komunikacemi. Komunikace I/34 v zájmovém území kříží 1x trať ČD Polička – Svitavy. V trase se nachází mostní objekt (34-075) a 7 propustků. Na komunikaci se v trase napojují hospodářské sjezdy.
 
Stavební úpravy budou probíhat za provozu s tím, že provoz bude řízen pracovníky stavby a bude usměrněn pomocí provizorního dopravního značení. Při pokládce krytové vrstvy dojde ke krátkodobé uzavírce (24 hodin) jednotlivých křižovatek se silnicemi III. tříd, místních a účelových komunikací. Při uzavírce křižovatky se silnicí III/3632 v km 3,766 je objízdná trasa vedena po silnici I/34 a po silnici II/363 do obce Pomezí. Při uzavírce křižovatky se silnicí III/36024 v km 5,215 v obci Květná je objízdná trasa vedena po silnici I/34, dále po silnici III/36021 přes obce Ostrý Kámen a Karle (dále pak po sil. III/36024 do obce Květná). Po celou dobu výstavby bude umožněn průjezd vozidlům IZS stavbou.

 

V úseku km 0,000 – 3,750 bude jednosměrně umožněn průjezd stavbou všem vozidlům ze směru Polička – Svitavy, objízdná trasa je vedena pro vozidla do 3,5 t přes obec Pomezí po silnici III/3632 a silnici II/363. V úseku od km 5,250 – 8,850 bude jednosměrně umožněn průjezd stavbou všem vozidlům ze směru Polička Svitavy, objízdná trasa je vedena pro vozidla do 3,5 t přes obce Ostrý Kámen a Karle po silnici III/36021, silnici III/36021 a silnici III/36024. V úseku km 3,750 – 5,250 je vedena doprava obousměrně, provoz bude řízen kyvadlově – v době pracovních činností bude provoz řízen pracovníky stavby. V době pracovního volna a klidu bude provoz řízen SSZ. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t je vedena po silnici II/366, po silnici I/35 a po silnici II/360.

Michaela Grycová, DoZBos s.r.o.

Vložil: Petr Šmerda