Úvod » Městský kamerový systém (MKS)

Městský kamerový systém (MKS)

Podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je městská policie oprávněna: § 24b

  1. Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.
  2. Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit. Další nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb.

Městská police Svitavy používá pro pořízení zvukových a obrazových záznamů následující zařízení:

  • fotopasti
  • kamery ve služebních vozidlech
  • osobní kamery strážníků
  • městský kamerový systém

Mapa rozmístění MKS: