Volby do Evropského parlamentu 2019

09Dub2019

V pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu, při kterých se bude volit 21 poslanců z 39 zaregistrovaných kandidátních listin politických stran, hnutí a koalic. Ve Svitavách se bude volit v 18 stálých volebních okrscích, které zůstaly od minulých voleb nezměněny.

Na území naší republiky má právo volit každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva. Právo volit má i občan jiného členského státu Evropské unie, který je veden po dobu 45 dnů v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, požádal o zápis stálého seznamu voličů a prokáže se ve volební komisi osobním dokladem prokazujícím totožnost. Hlasování bude občanovi České republiky umožněno poté, kdy okrskové komisi prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 21. května. Volič, který neobdrží hlasovací lístky, si je v den voleb může vyzvednout přímo ve volební místnosti. Pokud se volič ve dnech voleb nebude zdržovat v místě bydliště, má možnost požádat příslušný úřad o vydání voličského průkazu. Na voličský průkaz může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky. Volič může také ze závažných důvodů, zejména špatného zdravotního stavu, hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise může požádat do dne konání voleb na odboru správních činností Městského úřadu Svitavy (telefon 461 550 415), ve dny konání voleb pak přímo u okrskových volebních komisí.

Volič ve volební místnosti obdrží úřední obálku a za zástěnou do ní vloží 1 hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může nejvýše u 2 kandidátů zakroužkováním vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Pavla Velecká, odbor správních činností

Vložil: Jiří Johanides