Výzva MAS k předkládání žádostí o podporu - Sídelní Zeleň

01Úno2019

Jménem Místní Akční Skupiny Svitava z.s. si dovolujeme upozornit na výzvu MAS k příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí s názvem Sídelní Zeleň I. Již od 31. 1. 2019 je možné předkládat žádosti o podporu, přičemž uzávěrka žádostí je vypsána k 28. 8. 2019 do 20.00 hodin. Alokace na schválené projekty je vyhlášena vy výši 10 milionů korun a dotace může pokrýt až 60% celkových způsobilých výdajů.

Výčet podporovaných aktivit:

1) Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

2) Jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).

3) Jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Veškeré informace jsou dostupné ZDE, případně v souboru ke stažení pod článkem. Zároveň proběhne 26. 2. 2019 od 10.00 h. informační seminář pro žadatele, jehož oficiální pozvánka bude zveřejněna během měsíce února.

Jiří Johanides

Soubory ke stažení