Dotace Pardubického kraje v oblasti památkové péče pro rok 2019

03Led2019

Rada Pardubického kraje dne 12. 11. 2018 schválila usnesením R/1511/18 „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019“. Jeho součástí je i „Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji“.

V rámci podporované oblasti stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji poskytovatel stanovil následující podprogramy:

Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek
podporované aktivity: obnova střech včetně krovů a klempířských prvků, statika, obnova roubení, odvodnění objektů, obnova podlah, otvorových prvků, fasády, stavebně-historické průzkumy apod.
Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich součástí
podporované aktivity: restaurování oltářů, varhan, lavic, soch, maleb, ostění, kamenných prvků, vitráží apod.
Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru
podporované aktivity: zachování a obnova drobných objektů místního významu, neevidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, za využití tradičních materiálů a technologií – např. obnova božích muk, smírčích kamenů, kapliček, křížků včetně jejich dokumentace apod.

Žádost lze podávat pouze osobně na oddělení státní památkové péče Městského úřadu Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl v termínu do 31. 01. 2019.

Kontaktní osoby pro podání informací:
Ing. Jarmila Krejčí, tel. č. 466 026 558
Mgr. Michal Drkula, tel. č. 466 026 557

Dotační program je umístěn na webových stránkách Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz v části Dotační programy/Probíhající dotační programy: www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy).

Jiří Johanides