Volby do Zastupitelstva a do 1/3 Senátu

05Říj2018

Volby do Zastupitelstva města Svitavy a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 5. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00 hodin.

Ve Svitavách se bude volit v 18-ti stálých volebních okrscích. Zařazení ulic do volebních okrsků je uvedeno v Oznámení o době a místě konání voleb, které je zveřejněno na úřední desce městského úřadu, na výlepových plochách a na internetových stránkách města Svitavy (odkaz úřední deska). Voliči mohou získat informace o zařazení ulic do okrsků i na městském úřadu (tel. 461 550 415).
Upozorňujeme, že volební okrsek č. 14 byl přemístěn do nově opravené budovy mateřské školy na adrese Marie Majerové 13 (dříve byl umístěn v budově Agrotechniky, ulice Bezručova 1147/9A). V tomto okrsku volí občané s trvalým pobytem na adrese Bezručova, Bratří Čapků orientační čísla lichá 1–5, Jana Švermy, Jana Želivského, Lačnovská, Lanškrounská orientační čísla lichá 19–47 a sudá 18-50A, Lidická, Malá, Mezi Tratěmi, Nezvalova, Přímá, Revoluční orientační čísla lichá 1-7, Říční, Seifertova, Šafaříkova, Tovární.

Volební místnosti jednotlivých volebních okrsků budou umístěny následně:
Volební okrsek č. 1 - Multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, Svitavy
Volební okrsek č. 2 - Základní škola Svitavy, Riegrova 600/4
Volební okrsek č. 3 - Speciální škola Svitavy, Milady Horákové 488/44
Volební okrsek č. 4 - Gymnázium Svitavy, Sokolovská 1638/1
Volební okrsek č. 5 - Gymnázium Svitavy, Sokolovská 1638/1
Volební okrsek č. 6 - Lesy České republiky, Vančurova 1298/1, Svitavy
Volební okrsek č. 7 - Základní škola Svitavy, T. G. Masaryka 35/27
Volební okrsek č. 8 - Regionální sdružení sportů, Kapitána Nálepky 1544/39, Svitavy
Volební okrsek č. 9 - Střední zdravotnická škola, Purkyňova 256/9, Svitavy
Volební okrsek č. 10 - Internát Středního odborného učiliště, Brněnská 307/28, Svitavy
Volební okrsek č. 11 - Dům s pečovatelskou službou města Svitavy, Felberova 715/31, Svitavy
Volební okrsek č. 12 - Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy
Volební okrsek č. 13 - Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy
Volební okrsek č. 14 - Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 1910/13, Svitavy
Volební okrsek č. 15 - Základní škola Svitavy, Zadní 125/50, Svitavy
Volební okrsek č. 16 - Mateřská škola Svitavy, Marie Majerové 1910/13, Svitavy
Volební okrsek č. 17 - Základní škola Svitavy, Felberova 669/2, Svitavy
Volební okrsek č. 18 - Městský úřad Svitavy, Dvořákova 2176/3, Svitavy

Hlasování bude voliči umožněno poté, kdy okrskové volební komisi prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR.
Volič může ze závažných důvodů (zejména zdravotních) hlasovat doma. O návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou může požádat do dne konání voleb na Odboru správních činností Městského úřadu Svitavy u Bc. Anny Peňázové (telefon 461 550 415) a ve dnech konání voleb pak u okrskových volebních komisí.

Volby do Zastupitelstva města Svitavy
Registrační úřad, kterým je Městský úřad Svitavy, zaregistroval 10 kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva města Svitavy. Ke dni registrace kandidátních listin bylo zaregistrováno 221 kandidátů. Při těchto volbách je pouze jeden oboustranný hlasovací lístek ve formátu A2.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek (obě strany) s označením „VZOR“ a případné oznámení zmocněnce volební strany o odvolání kandidáta nebo prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Volit do Zastupitelstva města Svitavy má právo každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je ve Svitavách přihlášen k trvalému pobytu. Volit do zastupitelstva města může i státní občan jiného státu, který splňuje podmínky dosažení 18 let, je přihlášen k pobytu ve Svitavách, a toto právo mu přiznává mezinárodní úmluva. Zároveň musí požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Nemohou volit pouze ti občané, u kterých nastala zákonem stanovená překážka volebního práva. V těchto volbách se nevydávají voličské průkazy, každý volič může volit pouze u okrskové volební komise podle místa trvalého pobytu.

Volič může hlasovat a upravovat hlasovací lístek jedním z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany.
2. Označit v rámečcích před jmény křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje. Ve Svitavách tak může označit maximálně 26 kandidátů.
3. Kromě toho lze kombinovat oba výše popsané způsoby a to tak, že lze označit křížkem v rámečku jednu volební stranu a dále v ostatních volebních stranách označit v rámečcích jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí uvedeném na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 26 kandidátů volených do Zastupitelstva města Svitavy.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Na území města Svitavy proběhnou také volby do Senátu Parlamentu České republiky, volební obvod č. 50 Svitavy. Volby do senátu mohou být dvoukolové. Druhé kolo voleb se koná v případě, že ani jeden z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. V případě konání II. kola voleb se volby v pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. V druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech.

Městský úřad Svitavy zaregistroval 9 přihlášek k registraci, které podaly koalice a politické strany a hnutí. Hlasovací lístek je pro každého kandidáta samostatný a volič může do úřední obálky odevzdat pouze jeden hlasovací lístek. Úřední obálky pro I. kolo voleb jsou v barvě žluté, pro II. kolo voleb v barvě šedé a volič je obdrží až ve volební místnosti.
Právo volit senátora má občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, v tomto případě volebního obvodu č. 50. Volební obvod č. 50 zahrnuje všechny obce okresu Svitavy a vybrané obce okresu Chrudim a Ústí nad Orlicí.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR se vydávají voličské průkazy pro každé kolo samostatně.
Volič na tento průkaz může volit pouze ve volebním okrsku, jenž je v obci, která patří do volebního obvodu č. 50. O vydání voličského průkazu může volič požádat písemně s ověřeným podpisem do 28. září 2018. Osobně může volič o vydání voličského průkazu požádat do středy 3. října 2018 do 16. hodin, při II. kole voleb do středy 10. října 2018 do 16. hodin.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva města a pro I. kolo voleb do senátu budou distribuovány v modrých doručovacích obálkách a dodány voličům budou nejpozději dne 2. října 2018. Hlasovací lístky pro II. kolo voleb do senátu obdrží voliči pouze ve volební místnosti, do domácnosti se neroznáší.

Pavla Velecká
Odbor správních činností