Prorodinná koncepce města Svitavy 2016 – 2020

Město Svitavy je městem, které věnuje pozornost prorodinné politice. V roce 2011 získalo ocenění Obec přátelská rodině a nadále pracuje na tom, aby se v jeho činnostech kladl důraz na život rodin ve stěžejních oblastech. Proto zřídilo jako svůj poradní orgán Pracovní skupinu pro rodinu a pracuje dle Prorodinné koncepce města Svitavy.

Priorita:

Při práci s rodinami ve všech oblastech je vždy kladen důraz na osvětu, prevenci, multidisciplinární přístup a spolupráci. Fokus – rodina.

Cíl koncepce:

Hlavním cílem koncepce je vytvořit nástroj pro systémovou práci zaměřenou na rodinu a umožnit tak její podporu, aktivizaci, rozvoj ve stěžejních oblastech a posilovat rodinu, rodinné vazby a společenské iniciativy.

Dílčí cíle koncepce:

 • Vymezit cílové skupiny koncepce
 • Stanovit oblasti působení prorodinné politiky města a stanovit cíle a opatření vedoucí k cíli
 • Určit spolupracující subjekty
 • Koncepci ukotvit eticky, metodicky, institucionálně a finančně

Cílové skupiny:

 • rodina s členy od narození do smrti
 • spolupracující subjekty:
  • Město Svitavy
  • Policie ČR
  • Školská zařízení
  • Příspěvkové organizace města Svitavy
  • Neziskové organizace ve městě Svitavy pracující
  • Úřad práce
  • Církve působící ve městě Svitav 

Oblasti koncepce

 1. Rodina a aktivní občanství
  CÍL: Umožnit občanům a rodinám být aktivní v občanském životě, zajistit dostatečné podněty a možnosti, jak ovlivňovat život ve městě
  OPATŘENÍ:
  • Kulaté stoly pro veřejnost
  • Dotazníková šetření spokojenosti
  • Pracovní skupina rodičů
  • Platformy pro diskuze
    
 2. Rodina a výchova
  CÍL: Podpořit zdravou výchovu v rodinách
  OPATŘENÍ:
  • Podpora rodičovských kompetencí a soužití se seniory/seniorkami
  • Osvětová činnost na téma mateřství, otcovství, rodičovství a výchovy
  • Aktualizace a dostupnost informačního systému – občan ví, kam se obrátit – prevence, podpora
    
 3. Rodina a vzdělávání
  CÍL: Kvalitní síť organizací nabízejících pestré formy vzdělávání pro všechny generace
  OPATŘENÍ:
  • Podpora různorodosti nabídky vzdělávacích institucí
  • Zajišťování dostatečné kapacity kvalitních mateřských, základních i středních škol
  • Zvyšování informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání absolventů základních a středních škol
  • Podporování celoživotního vzdělávání s důrazem na vzdělávání třetího věku a neformální vzdělávání.
  • Zvyšování kvality vztahů mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem a mezi rodinou žáka a školou a podpora kvalitního pedagogicko-psychologického poradenství
  • Podporování vzniku inovativních forem vzdělávání dle různorodosti potřeb žáků, studentů, rodičů i současného pracovního trhu
    
 4. Rodina a bydlení
  CÍL: Dostupné bydlení pro rodiny -  dosažení rovnovážného stavu na místním trhu s byty a současně zajištění široké nabídky kvalitního a finančně dostupného bydlení rozmanitých typů a vlastnických forem pro rodiny úplné, neúplné i ohrožené sociálním vyloučením.
  OPATŘENÍ:
  • Vytváření podmínek pro bydlení - hledání nových lokalit, vybudování infrastruktury pro novou výstavbu, hledání možných zdrojů financování nové výstavby a rekonstrukcí stávajícího bytového fondu
  • Dostupné bydlení pro mladé příjmově vymezené rodiny a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, občany se zdravotním handicapem
  • Tvorba konkrétního plánu rozvoje města v oblasti bytové politiky
  • Vytvoření systému prostupného bydlení
    
 5. Rodina a práce
  CÍL:  Podpora slaďování osobního, rodinného a pracovního života a jeho optimální vyváženost
  OPATŘENÍ:
  • Podpora aktivit vedoucích k možnostem slaďování rodiny a práce
  • Spolupráce s organizacemi a projekty, které se věnují rovnému postavení na trhu práce a slaďování rodiny a práce
  • Podpora zaměstnavatelů při realizaci prorodinných opatření a vzniku nových pracovních míst. 
  • Propagace soutěže Společnost přátelská rodině a medializace oceněných firem
  • Vzdělávání pro podnikatele/podnikatelky
  • Podpora nových investorů
  • Podpora inovativních služeb pro děti předškolního i školního věku s ohledem na osamělé a pracující rodiče
    
 6. Rodina a zdravotní a sociální péče
  CÍL: Fungující navazující a kvalitní síť služeb, informovanost o jejich fungování
  OPATŘENÍ:
  • Kvalitní informovanost směrem k veřejnosti – prezentace subjektů v médiích
  • Podpora stávajících poskytovatelů sociálních služeb
  • Rozvoj terénních programů a terénní práce
  • Podpora rané péče pro rodiny s handicapovanými dětmi
    
 7. Rodina a volný čas (kultura, sport, spolková činnost)
  CÍL: Zajistit vhodné a dostupné trávení volného času pro všechny generace.
  OPATŘENÍ:
  • Podporovat provoz, výstavbu a renovaci kulturních, sportovních a turistických zařízení/oblastí, otevřených školních a dětských hřišť včetně dopravního hřiště.
  • Zlepšení publicity a vytvoření informačního systému akcí pro rodiny včetně kampaně Děti vítány.
  • Podpora stávajících kulturních, sportovních a zájmových organizací a spolků.
  • Rozšiřování slev pro rodiny a seniory na kulturní a sportovní aktivity.
  • Koordinovat nabídku tak, aby byla vhodná pro celou věkovou strukturu populace (děti, teenagery, dospělé, seniory).
    
 8. Rodina a bezpečnost (kriminalita, infrastruktura)
  CÍL: Svitavy – bezpečné město - prostor přátelský rodinám, zdravé životní prostředí
  OPATŘENÍ:
  • Osvěta - seznamovat s možnými nebezpečími a jak jim předcházet, besedy (hasičský sbor, policie, programy prevence kriminality, ČOI)
  • Vznik parkovacích míst pro rodiny s dětmi i u nekomerčních subjektů
  • Tísňové tlačítko SOS (služba pro osaměle žijící seniory)
  • Bezpečná a klidná doprava, bezbariérový pohyb a cyklistické stezky po městě
    
 9. Rodina a zdravý životní styl
  CÍL: Rozvoj kompetencí  jednotlivých členů rodiny žít zdravě a s ohledem na životní prostředí
  OPATŘENÍ:
  • Osvětová činnost "vědomá rodina" - informovanost a vzdělávání jednotlivých členů rodiny v oblastech: předcházení nemocem, vlivu života rodiny na životní prostředí v lokálním i globálním měřítku, propojení zdraví a životního prostředí
  • Pořádání akcí pro rodiny zaměřené na podporu zdraví a vytváření vztahu k životnímu prostředí
   Podpora vzniku dalších přírodních památek, naučných stezek, interaktivních cest a cyklostezek, 
  • Podpora lokálního života
    
 10. Rodina a finance
  CÍL: Zvýšení finanční gramotnosti rodin, vedoucí ke správnému hospodaření s financemi a snižování počtu zadlužených rodin.
  OPATŘENÍ:
  • Podpora rodin s větším množstvím dětí formou finančního zvýhodnění.
  • Besedy na témata nejčastějších nekalých praktik prodejců.
  • Mezigenerační besedy o hospodaření s financemi.
  • Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, rodinného hospodaření a stanovení priorit výdajů
  • Podpora neziskového sektoru, který se zabývá problematikou oddlužení.

Etické ukotvení koncepce:

Koncepce je ukotvena na základě Etického kodexu svitavské rodiny – příloha č.1  Prorodinné koncepce města Svitavy.

Metodické ukotvení koncepce:

Koncepce vychází z teoretických znalostí a praktických zkušeností práce s rodinami na základě spolupráce odbornic města, které pracují v pracovní skupině pro rodinu.  Pracovní skupina pro rodinu schází minimálně 3x ročně a na svých jednáních prochází jednotlivé oblasti koncepce, vyhodnocuje jejich naplnění a práci spolupracujících subjektů a dává návrhy jednotlivým spolupracujícím subjektům. Při své práci vychází ze struktury otázek:

CO? Problém – oblast
PROČ? Proč problém řešíme.
KDO? Kdo má oblast a daný problém ve své kompetenci. Koho se problém týká. Pracovní skupina aktualizuje databázi spolupracujících subjektů.
KDY? 3x ročně, dle termínů v zápise
JAK? Jakými nástroji lze problém řešit – návrhy na řešení.
CÍL? K čemu chceme dojít a jak poznáme, že je problém vyřešen.
1x za 4 roky dochází k analýze a  vyhodnocování potřeb obyvatel v oblasti podpory rodiny 

Institucionální ukotvení:

Prorodinná politika a koncepce je součástí strategického plánování města Svitavy a jeho rozvojových dokumentů. Město Svitavy je zodpovědné za její plnění. Koordinaci plnění zajišťuje pracovní skupina pro rodinu. 

Finanční ukotvení koncepce v rozpočtu města Svitavy na základě návrhu Pracovní skupiny pro rodinu vždy v záři daného roku.

Platnost koncepce: 2016 -  2020.

 

ETICKÝ KODEX SVITAVSKÉ RODINY

Etický kodex představuje souhrn etických principů, norem a pravidel, která by měl respektovat každý  občan Svitav ve vztahu uvnitř rodiny i navenek vůči jedincům a společnosti. Vychází z etických principů, zodpovědnosti, respektování lidské důstojnosti a tolerance. Je vytvořen na základě Ústavy, Listiny základních práv a svobod a občanského zákoníku s vizí dosažení společných cílů.

I. Vztahy v rodině

 • Rodiče jsou svým dětem vzorem a jsou si toho vědomi – vzorem v komunikaci, chování i vztazích.
 • Vztahy v rodinách jsou založeny na vzájemné úctě a respektu s budováním otevřených vztahů uvnitř rodiny i navenek.
 • V rodinách je respektována důstojnost a individualita jedinců bez ohledu na společenské postavení, zdravotní stav, věk, pohlaví a vyznání.
 • V rodinách se dbá na vzdělání, bezpečnost a řádnou výchovu dětí. Respektují se práva dětí.
 • Seniorům je v rodinách s úctou umožněno předávání životních zkušeností a znalostí, jako vzácná forma celoživotního vzdělávání. Respektují se práva seniorů.
 • V rodinách jsou podporovány vícegenerační a mezigenerační vztahy, je podporována role rodičů.

II. Vztah rodina a město

 • Jednou z nejvýznamnějších priorit města je rodina .
 • Město podporuje rodiny při řešení nepříznivých životních situací prostřednictvím dostupné, kvalitní a udržitelné sítě sociálních služeb a aktivit.
 • Město dbá na včasnou informovanost občanů, podporuje jejich aktivní život, vzdělávání, kulturu, pracovní možnosti, sportovní vyžití.

III. Vztah rodina a společnost

 • Společnost nabízí a podporuje rovné příležitosti pro všechny.
 • Pro zachování zdravé společnosti podporuje rodina výchovu ke zdraví a ochraně životního prostředí.
 • Společnost vytváří takové podmínky, které umožní rodinám přijmout a uplatňovat závazky, vyplývající z tohoto kodexu.