Předání výroční ceny svitavského klubu Laurus

10Kvě2018

Zveme vás na slavnostní podvečer a předání výroční ceny Svitavského klubu Laurus. Laureátem pro rok 2017 je Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy. Předání proběhne v pátek 18. května 2018 v 17 hodinv Ottendorferově domě. Promotorem je  Mons. Mgr. Josef Šich, emeritní prezident Charity České republiky, laudátorem PaedDr. Milan Báča. Bronzovou výroční cenu vytvořil akademický sochař Martin Janda. Podvečer zpříjemní vystoupení hudební skupina RYSK.

Ředitelka Charity Svitavy Blanka Homolová (* 1958) je svitavskou rodačkou, maturovala na SEŠ a do roku 2004, kdy nastoupila do svitavské Charity (nejdříve jako statutární zástupce), pracovala na různých technicko-hospodářských pozicích, např. v n. p. Vigona, v Ústavu sociální péče ve Svitavách. Od 1. 1. 2005 je v Charitě ředitelkou. Od roku 1993 je členkou Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, v letech 1999–2004 zastávala funkci předsedkyně místní organizace SPMP Svitavy. Organizovala setkávání, kulturní a sportovní akce a výlety pro rodiny s dětmi s mentálním postižením ze Svitav a okolních obcí. V letech 1978–1987 byla členkou odboru turistiky TJ Svitavy, byla členkou výboru a průvodkyní. V roce 2007 byla farníky zvolena do pastorační rady svitavské farnosti. Od roku 2006 je členkou městského zastupitelstva, v období 2010–2014 byla členkou Rady města Svitavy.
 

Blanka Homolová je přímo zodpovědná za dvě registrované sociální služby Charity Svitavy, a to za Charitní pečovatelskou službu a Světlanku – centrum denních služeb, a za chod střediska humanitární pomoci a půjčovny kompenzačních pomůcek. Do září 2017 zároveň vykonávala ve svitavské Charitě funkci ekonomky a účetní. Podstatnou součástí její každodenní pracovní náplně je zajišťování financí, zejména na investiční aktivity Charity. Během jejího působení se majetek Charity Svitavy výrazně rozrostl, důležité je, že se také rozšířila kapacita služeb a jejich kvalita.

Blanka Homolová spolupracuje s Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj. Ve spolupráci s touto organizací připravila s kolegy několik komponovaných večerů, které jsou věnovány neevropským zemím a občanům. Svitavská Charita pod vedením B. Homolové připravuje pro veřejnost charitativní hudební akce, organizuje přednášky, besedy, výstavy výrobků klientů Světlanky, výstavy fotografií, divadelní představení klientů, populární jsou pravidelné výstavy výtvarných prací klientů Světlanky PROMĚNY. Pravidlem se staly poutní zájezdy pro dobrovolníky, klienty a pracovníky svitavské Charity. Každoročně probíhá ve Svitavách a celém správním regionu Charity Svitavy (vždy s osobní účastí ředitelky) Tříkrálová sbírka. B. Homolová úspěšně zapojuje svitavskou Charitu do burzy filantropie, spoluorganizuje ve Svitavách materiální sbírky ve prospěch lidí po celém světě, přispívá k rozvoji dobrovolnictví ve Svitavách, spolupracuje s MC Krůček. Získala mnoho spoluobčanů a organizací ze Svitav a okolí pro nezištnou pomoc potřebným. Především její zásluhou získala Charita Svitavy v ulici Polní do nájmu nové prostory pro charitní pečovatelskou službu a několik dalších aktivit svitavské Charity. Spolupracuje s kněžími a představiteli všech křesťanských církví ve správní oblasti Charity Svitavy i mimo její hranice.

Blanka Homolová získala Výroční cenu Svitavského klubu Laurus pro rok 2017, a to za rozvoj svitavské Charity, péči o potřebné a podporu dobročinnosti.

 

Milan Báča