Informace o kosení travnatých ploch ve Svitavách

12Dub2018

S blížícím se jarem také přichází příprava péče o travnaté plochy ve městě. Po provzdušňování a hnojení trávníků na vybraných plochách, které se provádějí v dubnu, nastupuje kosení travnatých ploch. Péče o travnaté plochy se na celkovém vzhledu města podílí zásadním měrou, a proto je tato část péče o zeleň obyvateli města i jeho návštěvníky hodně sledována.


Správu veřejné zeleně ve Svitavách pro město zajišťuje městská společnost SPORTES Svitavy. Ke správné a efektivní péči o zeleň SPORTES využívá několik plánovacích nástrojů. Jedním z nich je Pasport zeleně a Plán péče o zeleň. Oba dokumenty byly na sklonku minulého roku aktualizovány. Z čerstvých dat vyplývá, že celková rozloha veřejné zeleně ve městě dosahuje bezmála 100 ha. Z toho téměř 86 ha tvoří travnaté plochy. Všechny travnaté plochy jsou rozděleny do 5 intenzitních tříd (IT) údržby a 319 základních ploch. Rozdělení ploch do IT vychází z jejich polohy, funkce a významu. V I. IT jsou zařazeny plochy v centru města, parky, parčíky a doprovodná zeleň hlavních silničních tahů. Ve II. IT jsou plochy zeleně v sídlištích, ulicích a jiných obytných souborech. Ve III. IT jsou zařazeny plochy menšího významu s menší frekvencí pohybu osob, jako např. v okolí garáží. Ve IV. a V. IT máme zařazeny plochy na okrajích města s minimální potřebou péče, s tím, že IV. a V. IT se liší prováděnou technologií – ve IV. IT se provádí kosení, v V. IT se provádí mulčování s ponecháním podrcené hmoty na místě.
Kosení trávníků probíhá kontinuálně po jednotlivých základních plochách, které na sebe vzájemně navazují. Tento postup eliminuje prostoje, snižuje přejezdové časy mezi jednotlivými základními plochami a činí celý proces sekání co nejefektivnějším. Proto není možné měnit pořadí kosení a provádět kosení některých ploch přednostně na úkor ploch jiných.
Počet sečí pro jednotlivé IT vychází především z finančních možností rozpočtu města, který má samozřejmě své limity. Pro I. IT je dle intenzity růstu naplánováno 4-5 sečí, pro II. IT 3. seče, pro III. IT 2 seče a pro IV. a V. IT maximálně 1 seč, resp. mulčování. Smluvní termíny jednotlivých sečí jsou nastaveny pouze orientačně podle dlouhodobých zkušeností s tím, že přesné termíny kosení se upravují dle vývoje počasí a růstu trávy v jednotlivých letech.
Na webových stránkách společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. je možné shlédnout mapu města, ve které je znázorněné rozdělení zeleně do základních ploch a intenzitních tříd. Každý si tak může udělat představu, ve které IT se nachází jeho zájmová oblast.

Orientační termíny provádění sečí:

  I.             IT II.             IT III.             IT IV.             IT V.             IT
1. seč 1. 5. - 15. 5. 1. 5. – 31. 5. 15. 6. – 30. 6. 1. 7. – 31. 7. 15. 7. – 15. 8.
2. seč 1. 6. – 15. 6. 5. 6. – 5. 7. 15. 8. – 15. 9.    
3. seč 1. 7. – 15. 7. 10. 8. – 10.9.      
4. seč 15. 8. – 30. 8.        
5. seč 25. 9. – 10.10        

Radim Klíč